Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD204
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba dostosowania przepisów prawnych dotyczących właściwości i funkcjonowania Straży Granicznej, a także zarządzania granicą państwową, w tym zasad związanych z obowiązkiem budowy i utrzymania przejść granicznych do aktualnych potrzeb i warunków pełnienia służby.
1. Przekształcenie Straży Granicznej z formacji granicznej w formację typu graniczno-migracyjną wymaga dostosowania zakresu realizowanych zadań do rekomendacji i zaleceń dotyczących wzmacniania działań przez Straż Graniczną w obszarze zapobiegania i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. W tym celu proponuje się rozszerzenie właściwości Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących wiarygodności dokumentów.
Zmiany strukturalne, jakie dokonały się w ostatnim czasie w Straży Granicznej, polegające w szczególności na likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych, a także tworzeniu nowych powodują konieczność modyfikacji przepisów dotyczących organizacji i sposobu pełnienia służby, w szczególności zasad przenoszenia oraz delegowania funkcjonariuszy.
Aktualna sytuacja przy wschodniej granicy i konflikt zbrojny w kraju bezpośrednio sąsiadującym z Polską wymaga wzmocnienia systemu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych oraz zapewnienia wsparcia Straży Granicznej w przypadku ewentualnej eskalacji takich zdarzeń lub wystąpienia określonych zagrożeń.
Brak jest także podstaw prawnych do wypłaty funkcjonariuszom i pracownikom uczestniczącym w działaniach przeprowadzanych przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zwaną dalej „Agencją Frontex” oraz podejmowanych w ramach innych programów i projektów, przebywającym w zagranicznej podróży służbowej, diet dziennych według stawek określonych w przepisach Unii Europejskiej.
W projekcie proponuje się także ujednolicenie zasad nabywania uprawnień pracowniczych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zwolnionych ze służby z analogicznymi uprawnieniami funkcjonariuszy innych służb, gdyż obecnie okres służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy, tylko w przypadku jeżeli funkcjonariusz podejmie pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli pełnił służbę przygotowawczą – w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Na tle innych pragmatyk służbowych przepis art. 84 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej jest przykładem nierównego traktowania podmiotów podobnych bez uzasadnionej podstawy, na co zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu także Rzecznik Praw Obywatelskich.
Projekt ma także na celu ograniczenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników zatrudnionych w Straży Granicznej, gdyż aktualnie są oni zobowiązani do składania oświadczeń corocznie, mimo, że zajmują stanowiska o niewielkim zagrożeniu korupcją. Dodatkowo proponuje się ograniczenie obowiązku składania przez funkcjonariuszy oświadczeń majątkowych na podstawie różnych przepisów. 
2. Projekt odnosi się do spraw związanych z obowiązkiem budowy i utrzymania przejść granicznych na zewnętrznej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie za budowę i utrzymanie wszystkich kategorii przejść granicznych jest odpowiedzialny wojewoda. Właścicielami nieruchomości w kolejowych, morskich i lotniczych przejściach granicznych są podmioty prawa handlowego - niezależne od wojewody. Podstawowym problemem jest brak jednolitych zasad ponoszenia przez wojewodów kosztów użytkowania pomieszczeń i miejsc, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania przejść granicznych. Szczególne utrudnienia powstały w lotniczych przejściach granicznych. Od rezultatu negocjacji zależy często kwalifikacja i wielkość powierzchni, które będą objęte obowiązkiem ponoszenia opłat czynszowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. W projekcie przewiduje się rozszerzenie właściwości Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących wiarygodności dokumentów (art. 270-276 Kodeksu karnego) i objęcie nią także dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów wymaganych do ich wydania oraz do wydania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej. Projekt przewiduje także rozszerzenie uprawnień formacji o umożliwienie uruchomienia przez Straż Graniczną systemu telewizji dozorowej, instalowanej w pasie drogowym dróg publicznych, który byłby alternatywą dla wież obserwacyjnych. Ponadto proponuje się wprowadzenie regulacji, które umożliwią organom Straży Granicznej nakładanie kar administracyjnych za niektóre czyny określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 2011 r. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.).
Projekt wprowadza rozwiązania zapewniające możliwość wsparcia Straży Granicznej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w określonych okolicznościach, w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, do których zwalczania Straż Graniczna nie jest przygotowana.
Proponuje się wyłączenie ograniczeń odnośnie okresu delegowania oraz możliwości powtórnego delegowania lub przeniesienia funkcjonariuszy, w przypadku przeniesienia albo delegowania funkcjonariusza na własną prośbę albo gdy przeniesienie do innej jednostki organizacyjnej związane jest ze zmianami organizacyjnymi i nie powoduje zmiany warunków i miejsca pełnienia służby. Ponadto wyłączenie ograniczeń odnośnie możliwości powtórnego delegowania lub przeniesienia będzie dotyczyło funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku służbowym, na którym jednym ze stałych zadań jest wsparcie działań innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
Nowe rozwiązania w zakresie zasad nabywania uprawnień pracowniczych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zwolnionych ze służby będą określać, że funkcjonariuszowi, który po zwolnieniu ze służby w Straży Granicznej podjął pracę, okres tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy, bez względu na okres jaki upłynął między zwolnieniem ze służby a zatrudnieniem. Wskazane rozwiązanie nie będzie miało zastosowania tylko do funkcjonariusza zwolnionego ze służby w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.
Wprowadza się także ograniczenia obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Straży Granicznej do przypadku składania ich tylko na żądanie uprawnionego podmiotu, a także proponuje się wyeliminowanie obowiązku składania oświadczeń majątkowych wynikającego z różnych przepisów. W przypadku konieczności złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie przepisów odrębnych funkcjonariusze Straży Granicznej będą składali jedno oświadczenie majątkowe, w trybie i na zasadach określonych w tych przepisach.
Proponuje się przyjęcie rozwiązań określających, że w przypadku zagranicznych podróży służbowych realizowanych w ramach działań koordynowanych przez Agencję Frontex funkcjonariusze i pracownicy pobierają diety dzienne w wysokości stawek określonych w przepisach Unii Europejskiej odpowiadających pełnej wysokości diet dziennych przewidzianych w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w państwach członkowskich. Wprowadzenie projektowanego rozwiązania nie będzie pociągło za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa, gdyż diety będą finansowane w pełnej wysokości ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację wskazanych działań, programów lub projektów.
Projektowane rozwiązania przyczynią się do zapewnienia właściwej realizacji zadań przez Straż Graniczną, umożliwią lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i zarządzanie nimi adekwatnie do bieżących potrzeb. Przewiduje się także korzystny wpływ proponowanych zmian na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczanymi na cele szkoleniowe oraz możliwość wykorzystania środków finansowych UE w zakresie finansowania podróży służbowych odbywanych w ramach udziału w różnych działaniach inicjowanych i koordynowanych na poziomie Unii Europejskiej.
2. Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem organów kontroli w przejściach granicznych. Dotyczyłoby to przede wszystkim przejść, gdzie właścicielami lub posiadaczami gruntów lub obiektów tych przejść są podmioty prawa handlowego, na rzecz których ponoszone są przez wojewodów opłaty czynszowe (w portach morskich, na lotniskach czy w kolejowych i rzecznych przejściach granicznych). W projekcie zostaną wskazane rodzaje powierzchni, za które nie będą ponoszone opłaty czynszowe. Zmiana zasad  utrzymania przejść granicznych jest możliwa jedynie poprzez działania legislacyjne, gdyż obecna sytuacja prawna jest również uregulowana w formie ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 27.05.2015
Rejestr zmian