Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZC41
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu ww. ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz. U. UE. L z 2014 r. Nr 155, poz. 1) oraz usunięcie zidentyfikowanych barier prawnych w prowadzeniu inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotem ww. projektu ustawy jest regulacja zasad koordynacji robót budowlanych, dotyczących sieci infrastruktury technicznej (przedsiębiorstw użyteczności publicznej) i sieci telekomunikacyjnych, uzyskiwania dostępu do takich sieci technicznych na potrzeby budowy szybkich sieci łączności elektronicznej, udostępniania informacji w zakresie przebiegu sieci technicznych, w tym również tych planowanych oraz w zakresie procedur, zezwoleń i uzgodnień niezbędnych, w celu realizacji sieci telekomunikacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.02.2015
Rejestr zmian