Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD417
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 132d ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt określa szczegółowy tryb i zakres oraz warunki przyznawania żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe świadczeń określonych w art. 132d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowana regulacja jest konsekwencją nowelizacji art. 132d ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która spowodowała zawężenie zakresu podmiotowego oddziaływania dotychczasowej regulacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-