Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD203
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Niezgodność art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie elastycznej i sprawnej procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych polegająca na:
1. Powołaniu Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w składzie przewodniczący Komisji i 5 członków.
2. Przekazaniu do kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej spraw związanych z powołaniem i odwołaniem przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
3. Określeniu trybu działania, organizacji  i finansowania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
Dostosowanie art. 18 ust. 3 ustawy do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Wójcik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.05.2015
Rejestr zmian