Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC66
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 20 grudnia 2014 r. zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1371/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 266 z 20.12.2014, str. 20).
W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw, zaistniała konieczność nowelizacji krajowych przepisów wdrażających ww. rozporządzenie, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1468).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z umożliwieniem w przepisach UE przedłużenia okresu dokonywania operacji wycofania z rynku niektórych owoców i warzyw i przedłużenia okresu ubiegania się o wsparcie  oraz ustaleniem dodatkowych ilości produktów kwalifikujących się do wsparcia, zaproponowano wprowadzenie stosownych zmian w krajowych przepisach.
W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, że wsparcie udzielane będzie w odniesieniu do operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję oraz na inne przeznaczenia tj. spasanie zwierząt i spalanie w biogazowniach. Zadania związane z udzielaniem wsparcia nadal będzie realizowała Agencja Rynku Rolnego.
Łączna ilość produktów kwalifikujących się do objęcia operacją wycofania przez jeden podmiot uprawniony do wsparcia nie przekracza 500 t. Rozwiązanie polegające na ograniczeniu ilości produktów objętych operacjami przeprowadzanymi przez jeden podmiot ma na celu zapewnienie dostępu do przedmiotowego mechanizmu możliwie największej liczby kwalifikujących się do wsparcia podmiotów, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo elastycznego dostępu do mechanizmu.
Maksymalne ilości produktów podlegających wycofaniom określono na maksymalnym poziomie określonym dla Polski w zmienionym rozporządzeniu delegowanym Komisji nr 1031/2014.
Biorąc pod uwagę konieczność jak najszybszego rozpoczęcia przyznawania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia, w związku z długim okresem obowiązywania zakazu przywozu do Federacji Rosyjskiej i związanych z tym problemów ekonomicznych dla producentów owoców i warzyw, niezbędne jest niezwłoczne wdrożenie w przepisach krajowych postanowień rozporządzenia nr 1031/2014 oraz określenie terminów składania wniosków. Wymaga tego ważny interes państwa, jakim jest poprawa niezwykle trudnej sytuacji producentów owoców i warzyw oraz zapobieżenie kryzysowi na rynku. W związku z powyższym proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w dniu jego ogłoszenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 lutego 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.02.2015
Rejestr zmian