Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015


Numer projektuRD411
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku ze zmianami w organizacji administracji podatkowej, zawartymi w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której pracownicy urzędów skarbowych stają się z dniem 1 kwietnia 2015 r. pracownikami izby skarbowej, zaś dyrektor izby skarbowej wykonywać będzie zadania z zakresu prawa pracy również wobec osób znajdujących się w strukturach urzędów skarbowych, zachodzi konieczność dokonania zmian w aktach wykonawczych. Po wejściu w życie ww. ustawy urzędy skarbowe pozostaną organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jednakże osoby wykonujące zadania z tego zakresu będą pracownikami izby skarbowej, a nie jak dotychczas urzędu skarbowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem zmiany rozporządzenia w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe jest prawidłowe umocowanie osób prowadzących postępowania mandatowe. Znowelizowany przepis określi, iż są to pracownicy izb skarbowych. Oczekuje się, iż efektem tej zmiany będzie niezakłócone prowadzenie nowych postępowań mandatowych i kontynuacja dotychczasowych przez właściwe komórki organizacyjne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Kapica Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 marca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 20 maja 2015, 13:35
Rejestr zmian