Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC161
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Planowane rozwiązania mają na celu wykonanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Dz. Urz. UE L 80 z 26.03.2010, str.10), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 255/2010”, w zakresie wdrożenia art. 15 rozporządzenia, zgodnie z którym państwa członkowskie UE zobowiązane są do ustanowienia przepisów dotyczących sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja ustawy będzie polegała na wprowadzeniu katalogu administracyjnych kar pieniężnych za stwierdzone naruszenia wynikających z rozporządzenia nr 255/2010 obowiązków organów służb ruchu lotniczego (ATS), obowiązków operatorów, obowiązków organów zarządzających portami lotniczymi, obowiązku przestrzegania zgodności planów lotu z przydziałami czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych, obowiązków dotyczących postępowania w razie wystąpienia zdarzeń krytycznych, obowiązków monitorowania zgodności ze środkami dotyczącymi zarządzania przepływem ruchu lotniczego, obowiązków członków personelu lotniczego zaangażowanych w zarządzanie przepływem ruchu lotniczego zakresie przestrzegania wymogów dodatkowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.07.2015
Rejestr zmian