Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD118
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z obserwacji Prezesa UOKiK wynika, że praktyka stosowania ustawy o kredycie konsumenckim przez kredytodawców jest w niektórych przypadkach niejednolita. W efekcie, utrudniona jest pełna realizacja celów regulacji (zwłaszcza w zakresie informacji o kosztach kredytu konsumenckiego) ze szkodą dla interesów konsumentów. Przykładowo, wątpliwości interpretacyjne dotyczące definicji całkowitego kosztu kredytu (w kontekście kosztów niezbędnych do uzyskania kredytu na określonych warunkach lub ubezpieczeń) mogą być jednym z czynników wpływających na nieprawidłowe praktyki przedsiębiorców, a w konsekwencji decyzję konsumenta co do wyboru optymalnej oferty.
Dlatego istotne jest, aby treść przepisów była maksymalnie precyzyjna, jednoznaczna i przejrzysta, do czego zmierza proponowana zmiana ustawy o kredycie konsumenckim (przykład: doprecyzowanie przepisów w zakresie przedkontraktowych obowiązków informacyjnych wzmocni pozycję konsumenta na rynku poprzez zwiększenie porównywalności ofert przedsiębiorców). Dodatkowo, niektóre niedoskonałości redakcyjne w zakresie implementacji przepisów o kredycie w rachunku oraz kredycie odnawialnym mogą generować ryzyko działań niezgodnych z celem regulacji.
Projekt założeń uwzględnia konkluzje przedstawione w Raporcie z kontroli przedsiębiorców udzielających kredyty konsumenckie w 2012 r. jak również część uwag Komisji Europejskiej zawartych we wniosku o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie transpozycji w Polsce dyrektywy 2008/48/WE, w którym to Komisja sformułowała zastrzeżenia co do poprawności wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2008/48/WE do polskiego porządku prawnego (m.in. dotyczące definicji oraz informacji udzielanych kredytobiorcy przed zawarciem umowy). Komisja przyjęła część udzielonych wyjaśnień odrzucając jednak pozostałe i zadeklarowała zamiar wszczęcia oficjalnego postępowania. Celem projektu jest zapewnienie jednolitej interpretacji ustawy w zgodzie ze dyrektywą 2008/48/WE oraz uwzględnienie części zastrzeżeń KE.
Mając na uwadze powyższe, projekt przyczyni się do:
- wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich,
- zwiększenia przejrzystości i stopnia precyzji przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego,
- zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą proponowanych rozwiązań jest korekta  przepisów ustawy o kredycie konsumenckim poprzez nadanie im brzmienia pełniej odzwierciedlającego treść dyrektywy 2008/48/WE. Zmieniane przepisy dotyczą:
- zakresu zastosowania ustawy (doprecyzowanie odesłania zawartego w art. 4 ust. 1 pkt 3);
- definicji (doprecyzowanie definicji całkowitego kosztu kredytu zawartej w art. 5 pkt 6 poprzez literalne wskazanie, że koszty usług dodatkowych dotyczą również ubezpieczenia oraz, że obejmują również koszty niezbędne do uzyskania kredytu na oferowanych warunkach);
- informacji przedkontraktowych (doprecyzowanie art. 7 ust. 1, poprzez wyraźne wskazanie, że w przepisie tym mowa jest o danych liczbowych; doprecyzowanie oraz, że wskazanie możliwych do zastosowania rodzajów stóp oprocentowania, art. 13 ust. 1 poprzez literalne wskazanie, że informacje, o których mowa w przepisie powinny być przekazane w stosownym czasie oraz uzupełnienie art. 13 ust. 1 pkt. 4 - poprzez wyraźne odniesienie do warunków stosowania stopy oprocentowania, pkt. 10 - poprzez wyraźne wskazanie opłat za prowadzenie rachunków i pkt. 18 - poprzez dodanie słowa „natychmiastowego”);
- obowiązkowych informacji zawartych w umowie (doprecyzowanie przepisu art. 30 ust. 1 pkt. 6 - poprzez wyraźne odniesienie do warunków stosowania stopy oprocentowania, pkt. - 10 poprzez wyraźne wskazanie opłat za prowadzenie rachunków, pkt. 16 - poprzez doprecyzowanie, że mowa jest również o procedurze spłaty kredytu przed terminem i pkt. 19 - poprzez zastąpienie słowa „wypowiedzenia” słowem „rozwiązania” oraz korekta art. 32 pkt 3, który powinien odnosić się do całkowitego kosztu kredytu zamiast do całkowitej kwoty do zapłaty);
- przekroczenia salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (uzupełnienie art. 39 poprzez wskazanie, że konsument otrzymuje informacje niezwłocznie oraz że powinien otrzymać informację o wszelkich mających zastosowanie karach, opłatach lub odsetkach za opóźnienie);
- wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny (doprecyzowanie w art.42 ust. 2 poprzez wyraźne wskazanie, że kredytodawca ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli takie uprawnienie przewidziano w umowie);
- wypowiedzenia prawa do dokonywania wypłat na podstawie umowy o kredyt odnawialny (zastąpienie możliwości wypowiedzenia umowy o którym mowa w art. 43 możliwością wypowiedzenia prawa do dokonywania wypłat, oraz doprecyzowanie terminu przekazania informacji o tym wypowiedzeniu); - odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki (usunięcie odniesienia do opłat notarialnych w. art. 54 ust. 4 oraz korekta przepisu odsyłającego do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zawartego w art. 58 ust. 2 poprzez usunięcie słów „poza lokalem przedsiębiorstwa”).
Proponuje się również korektę pkt. 2 ust 4 załącznika nr 4 do ustawy w zakresie dotyczącym założeń co do ilości dni w miesiącu na potrzeby obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMUOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.01.2015
Rejestr zmian