Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC160
Tytuł

Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności dostosowania przepisów krajowych do przepisów Unii Europejskiej o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549), w szczególności w zakresie wykazu beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunków wypłaty wyprzedzającego finansowania z budżetu państwa i zaliczek beneficjentom niektórych działań i poddziałań PROW 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanej ustawie określono:
- właściwość organów w zakresie uruchamiania środków na realizację wspólnej polityki rolnej w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym wyznaczono jednostkę certyfikującą, władzę właściwą i jednostkę koordynującą,
- zasady udzielania akredytacji dla agencji płatniczych,
- działania i poddziałania, dla których przewiduje się wyprzedzające finansowanie realizacji operacji dla jednostek samorządu terytorialnego i innych beneficjentów PROW 2014-2020,
- zasady udzielania i rozliczania zaliczek na działania i podziałania inwestycje w ramach PROW 2014-2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.05.2015
Rejestr zmian