Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC158
Tytuł

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o systemie zamówień publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Powodem opracowania projektu nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych jest konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
- 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 65), dalej „dyrektywa klasyczna 2014/24/UE” oraz
- 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 243), dalej „dyrektywa sektorowa 2014/25/UE”.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz art. 106 ust. 1 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE terminy implementacji obu dyrektyw do porządków prawnych państw członkowskich UE są tożsame i upływają dnia 18 kwietnia 2016 r.
Uchwalenie nowej ustawy zamiast kolejnej nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów ma umożliwić większą przejrzystość regulacji, ułatwić ich stosowanie, zapobiec powstaniu ewentualnych niespójności czy też sprzeczności wewnętrznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się stworzenie nowej ustawy regulującej system zamówień publicznych. Rozwiązanie to pozwoli na stworzenie pełnej, przejrzystej i spójnej regulacji zawartej w jednym akcie normatywnym regulującym udzielanie różnego rodzaju zamówień publicznych: klasycznych, sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. W Unii Europejskiej obserwuje się trend do ujednolicania regulacji. Z uwagi na fakt, że większość postanowień dyrektyw jest bezwzględnie obowiązująca nowa ustawa regulująca system zamówień w Polsce będzie wprost przenosiła obligatoryjne  postanowienia dyrektyw. Około 30% zapisów dyrektywy klasycznej stanowią nowe rozwiązania, które generują zmiany już istniejących w polskim prawie zamówień publicznych instytucji i rozwiązań. Wdrożone zostaną nowe instytucje prawa europejskiego oraz doprecyzowane zostaną podstawowe pojęcia i koncepcje budzące dotąd wątpliwości interpretacyjne w praktyce i orzecznictwie (w tym wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Przewiduje się również uregulowanie w nowej ustawie znacznej części rozwiązań fakultatywnych, jak również zagadnienia pozostające poza zakresem zainteresowania ustawodawcy unijnego, a które są niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia spójnych i wyczerpujących regulacji dotyczących zamówień publicznych.
W związku z rekomendowaniem tworzenia nowej ustawy regulującej systemowo udzielanie różnego rodzaju zamówień publicznych konieczne jest ponowne uregulowanie kwestii udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz środków ochrony prawnej, które to regulacje wynikają z norm zawartych w dyrektywach odwoławczych, tj. dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz. U. L 395 z 30.12.1989, str. 33), dyrektywy Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. U. L 76 z 23.3.1992, str. 14) oraz dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinach udzielania zamówień publicznych (Dz. U. L 335z 20.12. 2007, str. 31) oraz w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wynikających z dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009 r. str. 76).
Celem regulacji jest stworzenie mechanizmów umożliwiających najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych, a także umożliwienie wykorzystania zamówień publicznych jako środka do realizacji przez państwo określonych celów i polityk (innowacyjność, walka z wykluczeniem społecznym, ochrona środowiska itp.).
Najważniejsze rozwiązania dotyczą:
1) uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom poprzez:
a) lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego,
b) skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień,
c) zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia; przedstawianie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków
d) fakultatywność wadium i terminu związania ofertą,
e) zlikwidowane obowiązków zamawiających w zakresie przesyłania do Prezesa UZP zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o zawarciu umowy ramowej lub ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż 4 lata,
f) otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania;
2) elektronizacji zamówień publicznych polegającej na:
a) wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym,
b) wprowadzeniu obowiązku stosowania przy składaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu profilu nabywcy, stanowiącego rozwiązanie techniczne, umożliwiające realizację procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie,
c) stworzeniu elektronicznej platformy zamówień publicznych e-Zamówienia, na której będzie znajdował się Biuletyn Zamówień oraz profil nabywcy i aukcje elektroniczne, dzięki czemu zwiększona zostanie dostępność oraz przejrzystość realizowanych procesów, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa danych,
d) uproszczeniu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością, dzięki rozwiązaniom zapewnionym przez profil nabywcy oraz dzięki informacjom zawartych w ogłoszeniach oraz przekazywanych na platformę e-Zamówień z profilu nabywcy; 
3) promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności:
a) położenie nacisku na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli opartej również na efektywności kosztowej, jak również uwzględniającej inne aspekty niż cena lub koszt, tj.efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia
b) użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji itp.,
c) wprowadzenie nowej procedury – partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku,
d) promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz defaworyzowanych poprzez obniżenie warunku poziomu zatrudniania tych osób z 50% do 30%;
4) zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom poprzez:
a) zachęcanie zamawiających do zawierania kilku mniejszych umów (udzielania zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać MŚP),
b) ograniczenia żądania spełniania wygórowanych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót - maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia);
5) uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp. poprzez:
a) podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy,
b) umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług,
c) umożliwienie określenia własnej procedury udzielenia zamówienia składającej się co najmniej z obowiązku odpowiedniego upublicznienia informacji o wszczęciu postępowania i zawarcia umowy oraz przestrzegania zasad równego traktowania;
6) uwzględnienia w zamówieniach publicznych zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz zabezpieczenia społecznego poprzez przewidzenie przesłanek wykluczenia wykonawcy (który naruszył obowiązki wynikające z prawa pracy, prawa ochrony środowiska i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, gdy zamawiający jest to w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych), uwzględnienia ww. kwestii w ramach badania rażąco niskiej oferty (uwzględnienia w wyjaśnianiach i konsultacjach z wykonawcami zgodności badanej oferty z przepisami prawa pracy obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie publiczne, w szczególności z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu oraz zgodności z przepisami o zabezpieczeniu społecznym i prawa ochrony środowiska), przewidzenie stosowanych klauzul realizacji umowy o zamówienie publiczne przez wykonawców i podwykonawców w zakresie przestrzegania ww. przepisów prawa, jak również zawiadamianie właściwych organów: inspekcji pracy, inspekcji ochrony środowiska i ZUS o stwierdzonych lub podejrzewanych naruszeniach ww. przepisów;
7) zapewnienia realnego udziału podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca poprzez wprowadzenie norm dot.: 1) konieczności realizacji robót budowlanych lub usług przez podmioty trzecie, na których wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie wykonawca powołał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2) możliwości wymagania od wykonawcy i podmiotów trzecich odpowiedzialności solidarnej w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach podmiotów trzecich w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) weryfikacji w stosunku do podmiotów trzecich kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji i braku podstaw do wykluczenia;
8) zwiększenia pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej modyfikacji umowy poprzez wdrożenie do polskiego prawa wszystkich przesłanek dopuszczalności zamiany umowy wynikającej z orzecznictwa TSUE i postanowień dyrektyw unijnych, co powinno służyć większej elastyczności i dostosowaniu do zmiennych okoliczności faktycznych i prawnych realizacji zamówień publicznych;
9) zmiany sytemu kontroli zamówień publicznych: zmiany zmierzają do umożliwienia objęcia kontrolą wszystkich czynności podejmowanych przez zamawiającego, objętych regulacjami ustawy (przed wszczęciem, po wszczęciu postępowania, po zawarciu umowy), nie zaś tylko czynności podejmowanych pomiędzy wszczęciem postępowania a wyborem oferty, oraz umożliwienia prowadzenia przez Prezesa UZP kontroli planowych, zamiast wyłącznie kontroli uprzednich i kontroli na wniosek podmiotów zewnętrznych;
10) zmiany w zakresie kompetencji i zadań wykonywanych przez Prezesa UZP:
Do głównych obszarów kompetencyjnych Prezesa UZP będą należeć:
a)   kompetencje regulacyjne, tj. opracowywanie projektów aktów normatywnych z zakresu zamówień publicznych,
b)   monitorowanie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych,
c)   przeprowadzanie kontroli,
d)   opracowywanie i upowszechnianie wzorcowych dokumentów oraz informacji i wytycznych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, a także upowszechnianie orzecznictwa Izby, sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
e)   prowadzenie działań edukacyjnych,
f)   współpraca międzynarodowa,
g)   utrzymywanie platformy e-Zamówienia,
h) nakładanie kar pieniężnych,
i) występowanie z pozwem o unieważnienie umowy;
11) zmiany w zakresie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą:
Zmiany polegają na rozszerzeniu dopuszczalności wnoszenia przez wykonawców odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów unijnych na czynności zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji zwiększy się liczba odwołań wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej. Jednocześnie w nowej ustawie zostanie przewidziane, że termin wnoszenia przez Prezesa UZP skargi do Sądu Okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej będzie liczony od dnia przekazania orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronom postępowania odwoławczego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes UZP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDariusz Piasta Wiceprezes
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UZP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 29.10.2015
Rejestr zmian