Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC155
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego jest wzmocnienie funkcjonowania jednolitego rynku usług finansowych i dalsza harmonizacja przepisów krajowych w zakresie usług płatniczych. Aktualnie istniejące różnice w poszczególnych krajowych systemach prawnych w zakresie dotyczącym rachunków płatniczych, zwłaszcza dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, porównywalności opłat za rachunki oraz przenoszenia rachunku płatniczego, utrudniają konsumentom ocenę zalet wielości ofert w zakresie rachunków płatniczych oraz usług dodatkowych (karty płatnicze, przelewy). Taka sytuacja zniechęca konsumentów do korzystania z usług płatniczych oraz utrudnia dalsze ograniczanie zjawiska wykluczenia finansowego, zjawiska, które mierzone, odsetkiem dorosłych Polaków posiadających rachunek płatniczy (obecnie około 87% ), mimo dość wysokiej dynamiki wzrostu, nadal jest jednym z najniższych wskaźników w krajach UE. Innym z istotnych założeń dyrektywy 2014/92/UE jest wzrost odsetka osób korzystających z już posiadanych rachunków płatniczych oraz usług dodatkowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Środkiem do osiągnięcia pełniejszej harmonizacji przepisów w zakresie rachunków płatniczych jest transponowanie do krajowych systemów prawnych trzech grup przepisów zawartych w dyrektywie 2014/92/UE, dotyczących:
- transparentności opłat ponoszonych przez konsumentów w związku z rachunkami płatniczymi;
- dostępu do bezpłatnych lub tanich rachunków płatniczych o podstawowej funkcjonalności;
- przenoszenia rachunków płatniczych pomiędzy dostawcami usług płatniczych.
W celu urzeczywistnienia zasady porównywalności opłat zw. z rachunkami płatniczymi ustawa będzie przewidywała następujące mechanizmy: wykaz najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczymi i podlegających opłacie, ujednolicony dokument dotyczący opłat stosowanych w związku z korzystaniem z rachunku płatniczego, zapewnienie by funkcjonowała co najmniej 1 internetowa porównywarka opłat pobieranych przez dostawców prowadzących rachunki płatnicze, ujednolicenie stosowanych terminologii. Przepisy dyrektywy szczegółowo wskazują na treść jaką mają zawierać wskazane dokumenty i zestawienia.
Ustawa będzie zawierała ponadto przepisy regulujące procedurę przenoszenia rachunków płatniczych w obrębie państw członkowskich, ustanawiając równocześnie obowiązek zapewnienia możliwości przeniesienia rachunku płatniczego między dostawcami usług płatniczych działającymi w danym państwie. Ponadto ustawa będzie zawierała przepisy zapewniające niedyskryminujący dostęp do  podstawowego rachunku płatniczego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.06.2015
Rejestr zmian