Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC154
Tytuł

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o koncesjach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Powodem opracowania projektu nowej ustawy regulującej zawieranie umów koncesji na roboty budowlane i usługi jest konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, dalej „dyrektywa koncesyjna 2014/23/UE”.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 dyrektywy koncesyjnej 2014/23/UE termin implementacji dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich UE upływa dnia 18 kwietnia 2016 r.
Uchwalenie nowej ustawy zamiast kolejnej nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów ma umożliwić większą przejrzystość regulacji, ułatwić ich stosowanie, zapobiec powstaniu ewentualnych niespójności czy też sprzeczności wewnętrznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się stworzenie nowej ustawy regulującej zawieranie umów koncesji na roboty budowlane i usługi. Postanowienia dyrektywy koncesyjnej 2014/23/UE generują konieczność uregulowania zupełnie nowych rozwiązań, w stosunku do obowiązującej ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.), których celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu koncesji oraz sprzyjanie publicznym i prywatnym inwestycjom w infrastrukturę i usługi strategiczne, przy zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny, w tym ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Najważniejsze rozwiązania dotyczą:
1) definicji koncesji na roboty budowlane lub usługi prowadzące do zasadniczego rozróżnienia koncesji i zamówienia publicznego, dzięki precyzyjnemu zdefiniowaniu, kluczowego dla występowania koncesji, pojęcia ryzyka operacyjnego związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług, które będzie obejmowało ryzyka związane z popytem lub podażą, albo oba te ryzyka,
2) rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania koncesji na roboty budowlane lub usługi na zamawiających sektorowych,
3) rozszerzenia zakresu przedmiotowegopoprzez uregulowanie kwestii dotyczących koncesji na roboty budowlane lub usługi i umów mieszanych,
4) szacowania wartości koncesji na roboty budowlane lub usługi poprzez odniesienie jej do całkowitego obrotu koncesjonariusza uzyskanego w okresie obowiązywania umowy z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane lub usługi, będące przedmiotem umowy koncesji, z uwzględnieniem m.in. opcji i przedłużeń okresu obowiązywania umowy koncesji, przychodów z opłat i kar uiszczanych przez użytkowników, dotacji lub innych korzyści finansowych uzyskiwanych z tytułu realizacji umowy koncesji,
5) rozszerzenia zakresu wyłączeń stosowania przepisów dyrektywy; rozszerzenia zakresu wyłączeń stosowania przepisów dot. umów koncesji w sposób analogiczny do wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień publicznych: klasycznych, sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń dot. in-house, in-house odwróconego i wspólnego oraz współpracy publiczno-publicznej,
6) koncesji zastrzeżonych,
7) wykorzystania nomenklatury CPV,
8) poufności informacji w postępowaniach o zawarcie umowy na roboty budowlane lub usługi,
9) zapobiegania i wykrywania konfliktu interesów,
10) wymogów w zakresie ogłoszeń,
11) kwalifikacji wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek wykluczenia,
12) możliwości swobodnego określania procedury prowadzącej do wyboru koncesjonariusza (skrócenia terminu na składanie wniosków oraz określenia ustawowego terminu składania ofert),
13) uwzględnienia w opisie przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi szczególnych warunków związanych z realizacją umów koncesji m.in. odnoszących się do aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, i związanych z innowacyjnością, podejmowania stosownych środków w celu przestrzegania przez koncesjonariusza przepisów prawa pracy, ochrony środowiska i zabezpieczenia społecznego, podwykonawstwa, rozszerzenia zakresu dopuszczalnych zmian, wypowiedzenia oraz unieważnienia zawartej umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
14) kryteriów udzielenia koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie ewentualnego wprowadzenia kryteriów podmiotowych;
15) skrócenie okresu trwania umowy o koncesję na roboty budowlane lub usługi w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk polegających na ograniczeniu konkurencji w dostępie do rynku,
16) podwykonawstwa,
17) wykonywania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz jej zmiany,
18) powierzenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych właściwości w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określanie zadań i sposobu realizacji kompetencji w zakresie tego rodzaju umów,
19) ukształtowania środków ochrony prawnej w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w sposób analogiczny do mających zastosowanie w zamówieniach publicznych, a tym samym przyznanie wykonawcom ubiegającym się o koncesje możliwości wniesienia odwołania rozpoznawanego przez KIO w postępowaniu odwoławczym i skargi przez SO w postępowaniu skargowym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, w miejsce wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych w trybie sądowoadministracyjnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUZP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDariusz Piasta Wiceprezes
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMUZP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2015 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 29.10.2015
Rejestr zmian