Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD398
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia z Funduszu Strefowego do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedłożona nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia z Funduszu Strefowego wprowadza nowe zasady udzielania pomocy regionalnej z tytułu nowej inwestycji, określone rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Pomoc udzielana na podstawie ww. rozporządzenia, jako zgodna z zasadami udzielania inwestycyjnej pomocy regionalnej, nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Komisji Europejskiej.
Główne zmiany polegają na: 
1. uzupełnieniu w wykazu działalności, na które nie udziela się wsparcia o przypadki określone w art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji,
2. wykreśleniu przepisu definiującego wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą dla sektora transportu, ponieważ ten sektor nie jest objęty pomocą regionalną,
3. wprowadzeniu nowej mapy pomocy i wymogów związanych z udzielaniem pomocy regionalnej, podlegającej wyłączeniom blokowym z mocy rozporządzenia Komisji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 lipca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 13.07.2015
Rejestr zmian