Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD395
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w sierpniu 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa gminy lub miejscowości poszkodowane w wyniku powodzi oraz rodzaj stosowanych rozwiązań, przewidzianych ustawą, z uwzględnieniem warunków lub okresu ich stosowania lub terminu na dokonanie określonych czynności. Wydanie rozporządzenia uzasadnione jest dużymi stratami, jakie wyrządziła powódź z sierpnia 2014 r. i potrzebą zastosowania szczególnych rozwiązań przewidzianych ustawą w celu pomocy poszkodowanym pomiotom.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi podmiotom z terenu gmin określonych w rozporządzeniu, poszkodowanym w wyniku powodzi z sierpnia 2014 r., na zastosowanie szczególnych rozwiązań przewidzianych ustawą. Wydanie rozporządzenia umożliwi m.in.:
- otrzymanie zasiłku powodziowego przez poszkodowane rodziny lub osoby,
- przeznaczenie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele związane z pomocą dla poszkodowanych,
- przeznaczenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na: utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego utraconego w wyniku powodzi oraz usuwanie barier architektonicznych powstałych w wyniku powodzi;
- spłatę, ze środków kredytu uzyskanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. Nr 62, poz. 690, z późn. zm.), kredytu bankowego lub pożyczki bankowej, zaciągniętych przed wystąpieniem powodzi lub w jej trakcie na budowę, odtworzenie lub remont tego budynku lub lokalu,
- udzielenie poszkodowanym gminom dotacji w wysokości równej sumie wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią,
- zwolnienie jednostek realizujących zadania związane z budową, odbudową i remontem urządzeń wodnych z obowiązku uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,
- przyznanie przedsiębiorcom z terenu gmin określonych w rozporządzeniu pożyczek w wysokości do 50 tys. zł na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Minstrów przyjęła 15 stycznia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.02.2015
do góry