Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUB30
Tytuł

Projekt ustawy Prawo konsularne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy wykonuje wyrok TK z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt K/8/14 (Dz. U. poz.1521)  w części dotyczącej zagadnień związanych z postepowaniem przed konsulem (Dział III projektu).
Celem projektu jest kompleksowe uregulowanie problematyki konsularnej: zagadnień organizacyjnych, funkcji konsula, przepisów o konsulach honorowych oraz zasad postępowania przed konsulem, dotychczas normowanych aktem o randze pozaustawowej (tj. niezgodnie z Konstytucją RP). Ponadto projekt ma dostosować istniejące rozwiązania do nowych zobowiązań międzynarodowych (w tym wynikających z członkostwa w UE) oraz do zmian organizacyjnych służby konsularnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje spójne zdefiniowanie używanych pojęć (w tym wprowadzenie określenia „urząd konsularny” i „kierownik urzędu konsularnego”) w celu ujednolicenia języka prawnego projektu ze sformułowaniami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Projekt wyliczać będzie wszystkie funkcje konsularne, a także ściślej określi minimalne standardy opieki konsularnej dla obywateli RP i obywateli UE niereprezentowanych w państwie przyjmującym. Sprecyzowane zostaną też podmioty uprawnione do uzyskania pomocy finansowej oraz warunki jej udzielania. Projekt w sposób całościowy ureguluje zasady postępowania przed konsulem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Nowak-Far Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.03.2015
Rejestr zmian