Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD394
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wobec przeniesienia na grunt ustawy o Karcie Dużej Rodziny rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, konieczne będzie uchylenie ww. uchwały oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Jednocześnie przepisy przejściowe ustawy o Karcie Dużej Rodziny przewidują stosowanie przepisów dotychczasowych do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Karty wydane na podstawie aktów wydanych przez Radę Ministrów zachowują ważność do końca okresu na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych. Umowy zawarte z podmiotami innymi niż instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stają się umowami w rozumieniu ustawy i zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Uprawnienia przyznane przez instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, stają się uprawnieniami przyznanymi na podstawie ustawy. Natomiast umowa zawarta z podmiotem odpowiedzialnym za produkcję blankietów Karty Dużej Rodziny, ich dystrybucję oraz zapewnienie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zachowuje ważność do czasu jej wygaśnięcia lub rozwiązania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchylenie z dniem wejścia w życie ustawy o Karcie dużej Rodziny rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.01.2015
Rejestr zmian