Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD393
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) wynika ze zmian wprowadzonych w klasyfikacjach, będących jej międzynarodowymi odpowiednikami, tj. w Centralnej Klasyfikacji Produktów ONZ (CPC) i Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA Rev.2.1), obowiązującej w Unii Europejskiej - aby zachować porównywalność i spójność ze standardami klasyfikacji produktów, stosowanymi na płaszczyźnie międzynarodowej.
W chwili obecnej rozporządzenie Komisji UE w sprawie Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA Rev.2.1) jest na końcowym etapie procedowania. Przepisy tego rozporządzenia wskazują dzień 1 stycznia 2015 roku jako datę rozpoczęcia stosowania ww. klasyfikacji we wszystkich państwach członkowskich. W związku z powyższym daty rozpoczęcia stosowania PKWiU i CPA Rev. 2.1 powinny być zbieżne.
Procedura legislacyjna dotycząca wprowadzenia rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) powinna być uruchomiona niezwłocznie po przyjęciu projektu rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie CPA. Niewprowadzenie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) spowoduje konieczność zastosowania w statystyce publicznej klasyfikacji CPA Rev. 2.1

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem rozporządzenia Komisji UE w sprawie Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA Rev.2.1) jest ustanowienie nowej klasyfikacji produktów uwzględniającej zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji ściśle z nią powiązanej, tj. Centralnej Klasyfikacji Produktów – CPC.
Klasyfikacja CPA Rev. 2.1 obejmuje:
1) pierwszy poziom składający się z grupowań oznaczonych alfabetycznie (sekcje),
2) drugi poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem dwucyfrowym (działy),
3) trzeci poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem trzycyfrowym (grupy),
4) czwarty poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem czterocyfrowym (klasy),
5) piąty poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem pięciocyfrowym (kategorie),
6) szósty poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem sześciocyfrowym (podkategorie).
Nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) ma budowę 7-mio poziomową, do szóstego poziomu zbieżną z CPA Rev. 2.1. Siódmy poziom, składający się z grupowań oznaczonych kodem siedmiocyfrowym (pozycja), zostanie wprowadzony dla potrzeb krajowych. Zakres zmian dotyczących Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) wynika głównie ze zmian wprowadzonych na poziomie międzynarodowym (CPC i CPA) oraz w niewielkim stopniu z potrzeby uszczegółowienia zakresu grupowań na krajowym poziomie klasyfikacji. W niektórych przypadkach, uwzględniając potrzeby użytkowników, zostanie dokonane rozbicie na krajowym poziomie klasyfikacji. Elementem klasyfikacji są zasady metodyczne oraz wyjaśnienia do sekcji.
Zakres i rodzaj zmian wprowadzonych do PKWiU 2015 wynika w głównej mierze ze zmian wprowadzonych do CPA polegających na:
- zmianie tytułu grupowania,
- zmianie zakresu grupowania poprzez: przeniesienia części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania (tj.: utworzenia nowego i zmianie zakresu grupowania, z którego utworzono nowe) scalenia dwóch lub kilku grupowań w jedno,
- przekodowaniu grupowania (tj. zmianie kodu przy zachowaniu  jego tytułu i zakresu). 
Najistotniejsze zmiany zakresu grupowań klasyfikacyjnych dla niektórych produktów lub ich grup w PKWiU 2015 dotyczą: ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych produktów wodnych (nowy podział na nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi i nadające się do spożycia przez ludzi), usług związanych z sitodrukiem na wyrobach włókienniczych i odzieży, wydzielenia w odrębne grupowania: orzechów łuskanych, jaj wylęgowych kurzych, peletów i brykietów z drewna odpadowego, trocin i ścinków drewnianych, utworzenia nowego grupowania dla paliwa biodiesel, dla  instrumentów i urządzeń optycznych oraz usług telefonii komórkowej, wprowadzenia nowego podziału dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (opartego na międzynarodowej Classification of Types of Constructions (CC), stanowiącej podstawę Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)) oraz nowego podziału dla usług domowych zatrudniających pracowników.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes GUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes GUS
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes GUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.09.2015
Rejestr zmian