Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD392
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W polskim systemie prawnym obowiązuje obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Wygasa ono z dniem 30 kwietnia 2015 r. Biorąc pod uwagę fakt, że porozumienia dotyczące transferu technologii, wyłączone spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję na podstawie obecnego rozporządzenia, spełniają co do zasady przesłanki określone w art. 8 ust. 1, w szczególności przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub postępu technicznego i gospodarczego, wskazane jest zachowanie dotychczasowego systemu wyłączeń w ww. zakresie i co się z tym wiąże wydanie nowego rozporządzenia dotyczącego wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii, które wejdzie w życie z dniem 1 maja 2015 r. Za proponowanym rozwiązaniem przemawia również fakt, że na kontynuowanie systemu wyłączeń grupowych dotyczących transferu technologii, opartego na zasadach określonych w rozporządzeniu wyłączeniowym, zdecydowała się również Komisja Europejska, przyjmując rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii, które zastąpiło z dniem 1 maja br., dotychczas obowiązujące rozporządzenie Komisji nr 772/2004. Należy podkreślić, że polski system wyłączeń grupowych wzoruje się na rozwiązaniach wprowadzanych przez Komisję Europejską, gdyż z punktu widzenia pewności prawa niepożądana jest sytuacja, w której jedno zachowanie przedsiębiorcy jest na tym samym terytorium (tzn. w Polsce) różnie oceniane pod względem prawnym, w zależności od tego, czy za podstawę ocen zostanie przyjęte prawo polskie, czy też unijne. Z tego też względu obowiązujące rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące wyłączeń spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję określonych rodzajów porozumień wertykalnych, specjalizacyjnych, badawczo-rozwojowych oraz zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową powielają w zasadniczej części rozwiązania przyjęte w odpowiednich rozporządzeniach wyłączeniowych Komisji Europejskiej. W opinii UOKiK, brak jest przesłanek do odmiennego potraktowania w tym zakresie porozumień o transferze technologii. Konieczne w związku z tym jest wejście w życie nowego rozporządzenia, po wygaśnięciu obecnego z 2007 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję określać będzie, zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:
-  warunki, jakie muszą być spełnione, aby porozumienie dotyczące transferu technologii skorzystało z przywileju wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję,
- klauzule, których występowanie w porozumieniu stanowi naruszenie art. 6 ww. ustawy,
- okres obowiązywania wyłączenia.
Przewiduje się, że punktem odniesienia dla projektowanego rozporządzenia będzie sposób uregulowania konkretnych zagadnień w obowiązującym rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 316/2014. Zmiany w porównaniu do obecnego stanu prawnego będą prowadzić co do zasady do możliwie jak największego ujednolicenia krajowych i unijnych reguł dotyczących wyłączeń grupowych w zakresie transferu technologii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes UOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 kwietnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 27.04.2015
Rejestr zmian