Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD195
Tytuł

Projekt ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów wykonawczych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z dokonywanym cyklicznie przeglądem niezrealizowanych upoważnień ustawowych, których stan odzwierciedlony został w dokumencie pt. „Wykaz niezrealizowanych upoważnień ustawowych", zauważono, że w stosunku do wielu aktów wykonawczych ujętych w tym wykazie nie zostaną podjęte działania legislacyjne z uwagi na fakt, iż w opinii organów właściwych do ich wydania, nie zachodzi taka konieczność. Powyższe twierdzenie wynika między innymi z faktu, iż w niektórych przypadkach materia przeznaczona do uregulowania w rozporządzeniu w sposób kompleksowy została już zawarta w aktach wyższego rzędu, takich jak rozporządzenie unijne, czy też ustawa, która w swoim zakresie dokonuje wdrożenia postanowień dyrektyw unijnych. Innym przykładem uzasadniającym uchylenie danego upoważnienia ustawowego jest również fakt, iż stan faktyczny uległ na tyle zmianie, że nie zachodzi potrzeba uregulowania danej kwestii. Zatem w celu eliminacji z systemu prawa upoważnień ustawowych, które zostały zakwalifikowane jako zbędne, wadliwe lub niemożliwe do wykonania zasadnym wydaje się opracowanie stosowanego projektu ustawy. Dodatkowo zauważenia wymaga, że kwestia liczby niezrealizowanych upoważnień ustawowych stanowi przedmiot licznych zapytań zarówno ze strony posłów, Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też innych podmiotów (w tym osób fizycznych), zatem niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie należy uznać za zasadne. Usunięcie wadliwych lub zbędnych upoważnień ustawowych pozytywnie wypłynie na spójność oraz przejrzystość systemu prawa oraz zmniejszy ogólną liczbę niezrealizowanych upoważnień ustawowych. Omawianym projektem ustawy planuje się również objęcie upoważnień ustawowych, wskazanych przez właściwy organ, które mogą zostać uznane za wadliwe z uwagi na fakt, iż nie przewidują wszystkich niezbędnych elementów wymienionych w Konstytucji, np. z uwagi na brak wytycznych ustawowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Opracowany projekt ustawy dokonywałaby uchylenia zbędnych, wadliwych lub niemożliwych do wykonania upoważnień ustawowych, które zostały uznane za takie w opinii organów właściwych do ich wydania oraz po dokonaniu dodatkowej analizy przez Rządowe Centrum Legislacji. Projekt zakłada jedynie uchylenie takich upoważnień ustawowych, które jest zasadne z punktu widzenia spójności systemu prawa (tj. bez uszczerbku dla funkcjonowania ustawy jako całości). Projekt zakłada również nowelizację tych upoważnień ustawowych, które mogą budzić, w opinii właściwego organu, wątpliwości natury konstytucyjnej, np. z uwagi na brak wytycznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Berek Prezes Rządowego Centrum Legislacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRCL
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Powodem rezygnacji z dalszych prac nad projektem są przedłużające się konsultacje poprzedzające opracowanie właściwego projektu ustawy (tzw. pre-konsultacje), który następnie mógłby być przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania. Z kolei przedłużające się prace legislacyjne na tym etapie spowodowane były specyficzną i obszerną materią projektowanej regulacji, a także wynikały z faktu, iż niektóre upoważnienia ustawowe przeznaczone do uchylenia lub modyfikacji bądź zostały już objęte innymi projektami, bądź nie zawierały wyczerpującego uzasadnienia przemawiającego za uchyleniem projektowanej regulacji, ewentualnie kwalifikowały do uchylenia przepisy upoważniające o charakterze fakultatywnym. Dodatkowo zauważenia wymaga, że uwzględnienie części propozycji dotyczących uchylenia upoważnień ustawowych powodowałoby konieczność dokonania szerszych zmian legislacyjnych w poszczególnych ustawach, co skutkowałoby wyjściem poza ramy projektowanej regulacji.

Data modyfikacji : 05.05.2015
Rejestr zmian