Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD390
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowa regulacja stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 49a ust. 18 z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr. z 2014 r. poz. 613 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1133).
Podpisana przez Prezydenta w dniu 1 sierpnia 2014 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw wprowadza nieznaną dotąd w polskim prawodawstwie instytucję wstępnej kwalifikacji przedsiębiorcy przed ubieganiem się przez niego o udzielenie koncesji. Przedsiębiorca chcący ubiegać się w drodze przetargu o udzielenie koncesji węglowodorowej będzie zobowiązany przejść uprzednią procedurę kwalifikacyjną. Celem tej instytucji jest przede wszystkim zabezpieczenie interesu publicznego.
Ustawa reguluje szczegółowy przebieg procedury kwalifikacji oraz ogólne kierunki, pod względem których prowadzona będzie weryfikacja. Nie określa jednak wzoru wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego ani listy dokumentów, jakie powinny być do tego wniosku załączone. Kwestie te pozostawiono do uregulowania osobnym rozporządzeniem Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana regulacja określa szczegółowo wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, mając na uwadze status podmiotu składającego wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz potrzebę zapewnienia kompletności informacji objętych wnioskiem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Brodziński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.04.2015
Rejestr zmian