Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD193
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Duża dynamika procesów brzegowych spowodowała zagrożenie erozyjne brzegu morskiego na odcinkach nie objętych Programem ochrony brzegów morskich. Intensyfikacja procesów erozyjnych powoduje, że na niektórych odcinkach pozostały małe środki dla realizacji celów Programu. Stwierdzono również brak precyzyjnego określenia zakresu monitoringu wykonywanego na brzegu morskim. Ponadto, dotychczasowe przepisy budzą wątpliwości interpretacyjne związane z zakresem finansowania Programu. Ustawa wskazuje minimalną kwotę środków corocznie przeznaczanych na realizację celów Programu, jednakże środki te są niewystarczające. Brak jest możliwości stabilizacji linii brzegowej według stanu z 2000 r. z uwagi na brak informacji o linii brzegowej ze wskazanego okresu. Celem nowelizacji jest również wykonanie zaleceń NIK.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań dotyczących:
1) aktualizacji odcinków brzegu morskiego przeznaczonego do ochrony;
2) rezygnacji z przyporządkowania kwot przeznaczonych na finansowanie zadań w Programie do konkretnych odcinków;
3) uszczegółowienia zakresu monitoringu brzegu morskiego;
4) doprecyzowania przepisów dotyczących finansowania Programu;
5) zwiększenia kwoty minimalnej, corocznie przeznaczanej na realizację celów Programu;
6) uszczegółowienia sposobu realizacji Programu przez wykreślenie przepisu dotyczącego zabezpieczenia linii brzegowej według stanu z 2000 r. oraz zaniku plaży;
7) wprowadzenia mierzalnych mierników oceny realizacji Programu;
8) obligatoryjnego zasięgania opinii władz samorządowych przed realizacją inwestycji na danym terenie;
9) usunięcia przeliczenia kwoty programu przez wskaźnik inflacji;
10) wydłużenie czasu realizacji Programu do 2028 r.
Przyjęte rozwiązania zwiększą możliwość reagowania na zagrożenia związane z erozją brzegu morskiego i realizacji celów Programu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Pyć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 04.09.2015
Rejestr zmian