Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD116
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecne przepisy, umożliwiają pozostawienie przez sąd władzy rodzicielskiej obojgu rozwodzącym się (albo z innych przyczyn żyjącym osobno) rodzicom, tylko jeżeli przedstawią porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Regulacja ta zakłada zatem pewnego rodzaju automatyzm ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w przypadku braku takiego porozumienia, nie przewidujący możliwości głębszego zbadania przez sąd panujących w rodzinie stosunków i ich regulacji w drodze orzeczenia sądowego. Z jednej strony ograniczony zostaje zakres autonomii sędziowskiej, a z drugiej strony, w wielu sytuacjach, taka konstrukcja przepisów prowadzi do zaostrzenia konfliktów między rodzicami z uwagi na fakt, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wynika z nieodpowiednich czy gorszych kwalifikacji rodzicielskich. Taka konstrukcja przepisów w istocie pozbawia sąd możliwości decydowania o powierzeniu władzy rodzicielskiej w oparciu o uwzględnienie przesłanki dobra dziecka. Regulacja ta budzi wiele kontrowersji i spotkała się z krytyką zarówno przedstawicieli doktryny, praktyków, jak i krytykowana jest w debacie publicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt założeń utrzymuje zasadę, że o wykonywaniu władzy rodzicielskiej w pierwszej kolejności powinni decydować rodzicie w drodze porozumienia. Jeżeli sąd uwzględni porozumienie jako zgodne z dobrem dziecka, to niezależnie od tego czy rodzice uregulowali w nim tryb kontaktów, czy też pozostawiają tą kwestię do ustalania na bieżąco, sąd nie powinien być zmuszony do orzekania w tym przedmiocie.
W przypadku braku porozumienia lub jego nieuwzględnienia przez sąd projekt założeń przewiduje szersze niż dotychczas możliwości ukształtowania władzy rodzicielskiej przez sąd. Projekt przewiduje, że orzeczenie sądu powinno wówczas zastąpić porozumienie rodziców w jego kluczowych elementach, zawierając rozstrzygnięcia o najistotniejszych sprawach, które wymagane są w porozumieniu. W szczególności należałoby określić, z którym z rodziców dziecko będzie mieszkać. Projekt przewiduje usunięcie dotychczasowego automatyzmu ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców i przyjęcie jako zasady pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej przez sąd możliwe byłoby jedynie wówczas gdy przemawia za tym dobro dziecka.
Projekt nie wyklucza, że ustalone zostanie, iż dziecko będzie mieszkać na przemian u jednego i drugiego z rodziców w powtarzającym się cyklu. W takiej sytuacji nie byłoby konieczności orzekania o kontaktach. Wskazane jest aby przed uregulowaniem przez sąd stosunków rodzinnych wyczerpane zostały możliwości mediacji. Proponowane zmiany dotyczyłyby art. 58 § 1, § 1a k.r.o. i art. 107 k.r.o. 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Kozdroń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (nr projektu ZD116) nie ma powodu być procedowany, gdyż zawarte w nim propozycje objęte zostały treścią Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 2015 r. poz. 1062, zawierającej rozwiązania zbliżone do projektowanych założeń. W toku prac legislacyjnych nad senackim projektem powołanej ustawy uwzględniono większość uwag zawartych w stanowisku Rządu, jakie proponowane były z uwzględnieniem treści przedmiotowego projektu założeń.

Data modyfikacji : 19.08.2015
Rejestr zmian