Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC153
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pismem z dnia 26 września 2014 r. Komisja Europejska wystąpiła do Rzeczypospolitej Polskiej z wezwaniem do usunięcia uchybienia w postaci braku podwyższenia minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, których roszczenia są oparte na obowiązkowych umowach tego ubezpieczenia zawartych przed wejściem w życie polskich przepisów podwyższających minimalne sumy gwarancyjne do kwot przyjętych w dyrektywie 2005/14/WE z dnia 11 maja 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG,88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, obecnie włączonej do ujednoliconej dyrektywy 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.
Komisja Europejska zarzuca stronie polskiej, że mimo podwyższania odpowiednimi przepisami minimalnych sum gwarancyjnych do poziomów wymaganych przepisami obecnej dyrektywy 2009/103/WE, polskie władze nie dopilnowały, aby umowy ubezpieczenia zawarte przed wejściem w życie aktu prawnego transponującego tę dyrektywę uwzględniały te zmiany. W ocenie KE, chociaż nowe progi sum gwarancyjnych nie mogą mieć zastosowania z mocą wsteczną do roszczeń, które powstały przed wejściem w życie tych dostosowanych progów, to same umowy ubezpieczenia powinny zostać dostosowane do nowo obowiązujących progów „na przyszłość” na podstawie krajowych przepisów wprowadzających minimalne sumy gwarancyjne. Istniejące umowy należało zatem dostosować do nowych krajowych ram prawnych, tak by odzwierciedlały zmiany wprowadzone w drodze transpozycji do prawa krajowego. KE jest zdania, że zobowiązanie do dostosowania obowiązujących umów do minimalnych progów wynika zarówno z kontekstu, jak i z nieodwołalności dyrektywy, która ma na celu dopilnowanie, aby Państwa Członkowskie zagwarantowały ochronę ubezpieczeniową przynajmniej w zakresie pewnych sum minimalnych w celu wypłaty odszkodowania poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych za poniesione szkody lub straty.
Główna wątpliwość Komisji dotyczy art. 3 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 102, poz. 691), implementującej dyrektywę 2005/14/WE. Przepis ten jest przepisem przejściowym stanowiącym, że do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z intencją Komisji Europejskiej, zostanie dokonana zmiana art. 3 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 102, poz. 691). W wyniku tej zmiany zostanie wprowadzona regulacja, umożliwiająca podwyższenie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w umowach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które były zawierane przed wejściem w życie przepisów ww. ustawy, implementującej dyrektywę 2005/14/WE, i które w tym czasie obowiązywały. Tym samym dostosowane zostaną, od dnia 11 czerwca 2007 r., wysokości minimalnych sum gwarancyjnych umów ubezpieczenia OC, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy implementującej i które obowiązywały w momencie implementacji dyrektywy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.06.2015
Rejestr zmian