Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA52
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja exposé Prezes Rady Ministrów, pani Ewy Kopacz z dnia 1 października 2014 r. w zakresie finansowania studiów w najlepszych zagranicznych uczelniach dla najwybitniejszych studentów. Pozwoli to uzupełnić dostępne w Polsce programy skierowane do osób zainteresowanych studiami za granicą. Wpisze się to również w realizację Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. (cel szczegółowy 5. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji obywateli oraz w działania przewidziane w pkt 6.3. Edukacja na poziomie wyższym – wzrost mobilności studentów). Celem umożliwienia realizacji powyższego planuje się ustanowienie przez Radę Ministrów rządowego programu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym przepisu upoważniającego Radę Ministrów do ustanowienia, w drodze uchwały, rządowego programu mającego na celu wsparcie rozwoju najwybitniejszych studentów zaangażowanych w działalność naukową.
Wprowadzenie do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu o zwolnieniu z opodatkowania grantów przyznawanych w ramach ww. programu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDaria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.02.2015
Rejestr zmian