Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA51
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy wprowadza zmiany do ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r.  Nr 67, poz. 570, z późn. zm.). Mając na uwadze pilność sprawy wynikającą z faktu, że projektowane rozwiązania będą miały zastosowanie już do ustawy budżetowej na rok 2016, proponuje się opracować projekt ustawy bez uprzedniego opracowywania projektu założeń do projektu ustawy.
Podstawowym celem nowelizacji jest uwzględnienie na gruncie przepisów ustawowych ustaleń państw członkowskich na szczycie NATO oraz deklaracji zarówno Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wzmocnienia zakresu finansowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do poziomu 2% PKB.
Pozostałe zmiany m.in. w zakresie udzielania zaliczek, dotowania Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, świadczenia usług wojskowych, jak również udzielania wsparcia wojskom obcym, są konsekwencją dotychczasowych doświadczeń w tych obszarach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Główne obszary podlegające uregulowaniu:
1. Proponuje się zwiększenie limitu wydatków obronnych z budżetu państwa z 1,95% PKB do 2% PKB. Projektowane rozwiązanie zakłada jednak, w zależności od potrzeb obronnych kraju i stanu finansów publicznych, uelastycznienie przedmiotowego rozwiązania wprowadzając możliwość ustalenia limitu wydatków w wysokości wyższej lub niższej niż 2% PKB. Jednocześnie wprowadzony zostanie „mechanizm korygujący” tak, aby zapewnić równowagę i stabilność w poziomie wydatków obronnych, co ma zasadnicze znaczenie przy planowaniu wieloletnim. Do obliczenia wydatków obronnych w roku 2016, kiedy to po raz pierwszy będzie miała zastosowanie projektowana ustawa, przyjmie się, że skumulowana wartość odchyleń od 2% PKB wyniesie zero.
2. Proponuje się zmiany w katalogu przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.
3. Proponuje się uregulowanie na gruncie ustawy katalogu dotacji dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego poprzez uwzględnienie m.in. możliwości przejściowego finansowania zadań z budżetu państwa.
4. Proponuje się uregulowanie na gruncie przepisów powszechnie obowiązujących zagadnienia specjalistycznych usług wojskowych.
5. Proponuje się uregulowanie na gruncie przepisów powszechnie obowiązujących zagadnienia udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówień wyłączonych z Prawa zamówień publicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON MF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuCzesław Mroczek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.02.2015
Rejestr zmian