Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD389
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowa regulacja stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 49 o ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)  dodawanego na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 1133).
Ustawa zmieniająca wprowadza postępowanie przetargowe jako jedyny sposób udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz na wydobywanie węglowodorów ze złoża. Procedura ta, gwarantując niedyskryminujący dostęp do prowadzenia działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, zapewnia pełne wdrożenie regulacji zawartych w Dyrektywie Parlamentu  Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana regulacja określa szczegółowo, w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona procedura przetargowa w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.
Regulacja bazuje na rozwiązaniach przyjętych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu regulującym tę materię, to jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielnie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż (Dz.U. z 2013 r., poz.259), dostosowując je odpowiednio do wymogów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
Projektowana regulacja, mając na uwadze zasady ochrony konkurencji, ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki złożem, precyzuje:
1) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę, z uwzględnieniem rodzaju działalności,
2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy tej komisji, z uwzględnieniem zapewnienia sprawności wykonywanych czynności,
3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.
Oczekiwanym efektem projektowanej regulacji jest zapewnienie sprawnego trybu przeprowadzenia transparentnego postępowania przetargowego, w wyniku którego koncesję otrzyma przedsiębiorca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, dając rękojmię właściwego wykonania zobowiązań koncesyjnych poprzez zastosowanie najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku technologii. W konsekwencji projektowana regulacja powinna przyczynić się do prowadzenia prawidłowej, racjonalnej gospodarki zasobami węglowodorów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Brodziński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 31.07.2015
Rejestr zmian