Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD388
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 3 ust. 2 uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 października 2014 r. ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który to przepis nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia sposobu i trybu współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, w zakresie:
1) wymiany informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy (zwłaszcza o stanach chorobowych mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia) oraz
2) udostępniania dokumentacji medycznej, wyników badań i konsultacji.
Przyjęcie rozwiązań proponowanych w projekcie rozporządzenia, pozwoli na sformalizowanie i usprawnienie dotychczasowej praktyki obowiązującej w zakresie współdziałania komisji lekarskich MSW z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy oraz przyczyni się do zapewnienia właściwej ochrony zdrowia funkcjonariuszy szczególnie przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska służby.
Aktualnie brak jest aktu prawnego, który określałby zasady współdziałania komisji lekarskich MSW z jednostkami służby medycyny pracy sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami ww. służb.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia określa sposób i tryb współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy w następującym zakresie:
1) wymiany informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, uzyskanych w trakcie realizacji ustawowych zadań przez ww. podmioty, dotyczących: długotrwałej lub czasowej niezdolności do służby oraz jej przyczynach, czynników szkodliwych występujących w środowisku służby oraz wniosków zmierzających do ich likwidacji, rozpoznania choroby zakaźnej, przy której istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby, jak również badań profilaktycznych,
2) wzajemnego udostępniania dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia lub warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy (kart badań profilaktycznych, dokumentacji przebiegu służby, oceny zagrożeń środowiska służby, orzeczeń o rozpoznaniu choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, o stopniu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, ustalających zdolność do służby albo zdolność do służby z ograniczeniem oraz protokołów powypadkowych),
3) podejmowania wspólnych inicjatyw prozdrowotnych na rzecz ochrony zdrowia funkcjonariuszy obejmujących: monitorowanie stanu zdrowia funkcjonariuszy zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej, analizę stanu zdrowia funkcjonariuszy, organizowanie szkoleń z zakresu medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego celem wymiany wiedzy i doświadczeń, opracowywanie wytycznych zmierzających do ujednolicenia praktyki orzeczniczej, podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia funkcjonariuszy, w tym w szczególności informowanie przełożonych w sprawach osobowych o czynnikach szkodliwych występujących w środowisku służb oraz stałą współpracę komisji lekarskich oraz jednostek medycyny pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej.
Wzajemne uzupełnianie wiedzy na temat środowiska służby oraz stanu zdrowia funkcjonariuszy pozwoli na kompleksowe spojrzenie na zagadnienie profilaktyki prozdrowotnej w tej grupie zawodowej. Jednocześnie możliwość dysponowania przez komisje lekarskie pełną informacją dotyczącą przebiegu służby oraz wyników badań profilaktycznych stanowić będzie punkt odniesienia przy orzekaniu o zdolności do służby funkcjonariuszy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.01.2015
Rejestr zmian