Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD387
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, ich kategorie, a także zadania w zakresie ich szczególnej ochrony oraz właściwość organów w tych sprawach. Projekt rozporządzenia zakłada poprawę istniejących rozwiązań prawnych w zakresie szczególnej ochrony obiektów uznanych przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Potrzebę jednoznacznego określenia zagadnień związanych z przygotowaniem oraz prowadzeniem szczególnej ochrony zgłaszały organy i podmioty odpowiedzialne za realizację przedmiotowego zadania obronnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane rozwiązania porządkują i jednoznacznie definiują obszar kompetencyjny uczestników procesu przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony.
Projekt rozporządzenia uszczegóławia także przesłanki, na podstawie których można uznać obiekt za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
W projekcie proponuje się, aby Rada Ministrów była wyłączona z procedury rozpatrywania wniosków w sprawie aktualizacji danych o charakterze porządkowym o obiektach, które zostały już uznane za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Uprawnienia w tym względzie przyznaje się Ministrowi Obrony Narodowej.
Proponuje się również powierzenie Ministrowi Obrony Narodowej prowadzenia wykazu obiektów podlegających szczególnej ochronie i ewidencji obiektów kategorii II, dzięki czemu będzie posiadał pełną wiedzę w zakresie obiektów podlegających szczególnej ochronie.
Projekt przewiduje ponadto odciążenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od obowiązku opracowywania wniosków dotyczących obiektów pozostających we właściwości kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów. W projektowanym rozporządzeniu obowiązek ten będzie spoczywał na kierownikach jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów.
W projekcie zrezygnowano z dotychczas obowiązującej regulacji o opracowywaniu harmonogramów wykonywania zadań w zakresie szczególnej ochrony. Przedmiotowe harmonogramy zostały opracowane w 2006 r. i miały charakter jednorazowy, zatem nie widzi się zasadności ponownego wykonywania tego rodzaju dokumentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-