Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD192
Tytuł

Projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyjęta w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) nakłada na zagraniczne instytucje finansowe obowiązek zawierania z amerykańską administracją podatkową (IRS) umów o przekazywaniu informacji o rachunkach finansowych amerykańskich rezydentów. Odmowa zawarcia porozumienia z IRS skutkuje sankcją w postaci nałożenia podatku w wysokości 30% na dochody uzyskiwane ze źródeł w USA.
Podpisanie przez polskie instytucje finansowe takich porozumień bezpośrednio z IRS byłoby niezgodne z prawem, m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej a także pełnienia w określonych przypadkach funkcji płatnika amerykańskiego podatku. W związku z tym zawarta została umowa międzyrządowa w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, regulująca kwestie przekazywania informacji wymaganych przepisami FATCA.
Powoduje to, że informacje o amerykańskich rezydentach podatkowych, wynikające z FATCA, będą zbierane i przetwarzane przez polskie instytucje finansowe, a następnie przekazywane do krajowej administracji podatkowej, która będzie dokonywała ich automatycznej wymiany z USA w oparciu o przepisy obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W celu wdrożenia tej procedury konieczna jest zmiana w prawie krajowym, umożliwiająca nałożenie określonych obowiązków na podmioty prywatne, jakimi są instytucje finansowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane zmiany mają na celu wprowadzenie w przepisach krajowych podstawy prawnej do nałożenia na instytucje finansowe obowiązków dotyczących zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji w odpowiednich terminach do krajowej administracji podatkowej.
W wyniku projektowanych zmian instytucje finansowe uzyskają upoważnienie do dokonywania identyfikacji rachunków amerykańskich rezydentów podatkowych oraz przekazania do administracji podatkowej informacji o ich właścicielach oraz dochodach i saldach związanych z tymi rachunkami. Administracja podatkowa, otrzymując dane od instytucji finansowych, będzie mogła wypełnić wynikające z Umowy FATCA zobowiązanie do przekazania pozyskanych danych do USA.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 sierpnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 31.08.2015
Rejestr zmian