Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD115
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dokonanie zmian w ustawie o systemie oświaty ma na celu wzmocnienie zapewniania dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków podczas wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Przepisy ustawy w obowiązującym kształcie są niewystarczające, aby dokonać zmian uwzględniających wnioski płynące z doświadczenia stosowania dotychczasowych przepisów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej poprzez wprowadzenie zmian dotyczących:
1) definicji wypoczynku dzieci i młodzieży,
2) podmiotów, które mogą organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
3) warunków organizowania wypoczynku,
4) trybu zgłaszania wypoczynku przez organizatorów do publicznej bazy wypoczynku oraz obowiązku kuratora oświaty polegający na akceptacji (lub odmowie akceptacji) zgłoszenia,
5) warunków działania publicznej bazy wypoczynku, którą prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
6) zakresu kompetencji kuratora oświaty w ramach sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem w kraju i za granicą,
7) wymagań wobec osób, które mogą pełnić funkcję kierownika lub wychowawcy wypoczynku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Sławecki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 15.12.2014 r. Rozwiązania zawarte w projekcie będą procedowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (UD198).

Data modyfikacji : 16.12.2014
Rejestr zmian