Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD190
Tytuł

Projekt ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych drogą powietrzną

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące regulacje krajowe nie pozwalają w sposób właściwy realizować przez krajową władzę lotniczą oraz podmioty uczestniczące w transporcie towarów niebezpiecznych drogą powietrzną postanowień przepisów międzynarodowych dotyczących tego rodzaju transportu. Uregulowanie w akcie prawnym rangi ustawowej obszaru transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną poprzez określenie zasad transportu, zarówno międzynarodowego, jak i krajowego, zapewni odpowiedni nadzór krajowej władzy lotniczej w tym zakresie, a tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przewozu tych towarów statkami powietrznymi.
Projektowana ustawa ma zapewnić zgodność przepisów krajowych z obszaru transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną z prawem międzynarodowym, w tym z prawem Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planowana ustawa będzie przede wszystkim dostosowywała przepisy prawa krajowego do następujących aktów prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej:
1) Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzona w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.), w szczególności Załącznik 18 do Konwencji;
2) rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348, z późn. zm.), część R załącznika III – które będzie obowiązywało Rzeczpospolitą Polską także po dniu 28 października 2014 r. w zakresie lotów lokalnych;
3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.) – które będzie obowiązywało Rzeczpospolitą Polską od dnia 29 października 2014 r. w zakresie innych rodzajów przewozów lotniczych.
Podstawowe elementy planowanej ustawy obejmą:
1) ograniczenia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną;
2) obowiązki przewoźników lotniczych i agentów obsługi naziemnej;
3) obowiązki nadawców;
4) obowiązki operatorów pocztowych;
5) szkolenia;
6) sposób informowania o wypadkach i incydentach z udziałem towarów niebezpiecznych;
7) ochronę towarów niebezpiecznych.
Propozycje szczegółowe obejmą:
1) wprowadzenie podziału towarów niebezpiecznych ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów międzynarodowych na trzy grupy, w oparciu o rozdział 4. Załącznika 18 do Konwencji;
2) określenie procedury przyjmowania towarów niebezpiecznych na pokład statku powietrznego, ich akceptacji przez operatora i sprawdzenia przez operatora przeszkolenia w tym zakresie nadawcy;
3) określenie obowiązków dotyczących akceptacji towarów niebezpiecznych, obsługi naziemnej towarów niebezpiecznych, załadunku towarów niebezpiecznych, dostarczania informacji (dla załóg, władzy lotniczej, służb lotniskowych);
4) zasady weryfikacji kompetencji nadawcy;
5) wymagania dla podmiotów ubiegających się o certyfikację w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych, zgodnie z art. 160 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768);
6) obowiązki nadawców wynikające z Załącznika 18 do Konwencji dotyczące sklasyfikowania towaru niebezpiecznego, zapakowania, oznaczenia, etykietowania, sporządzenia dokumentu przewozowego;
7) obowiązek przekazywania do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia, przeprowadzonego przez autoryzowanego instruktora w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych, warunkujący możliwość nadawania przesyłek z Rzeczypospolitej Polskiej;
8) przepisy dotyczące szkoleń personelu oraz procedur operatorów pocztowych wyznaczonych do wprowadzania towarów niebezpiecznych w poczcie lotniczej do transportu powietrznego;
9) przepisy dotyczące szkoleń osób biorących udział w transporcie towarów niebezpiecznych;
10) wymagania dla podmiotów prowadzących szkolenia z transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną;
11) przepisy dotyczące sposobu dokonywania zgłoszenia o zdarzeniach lotniczych z udziałem towarów niebezpiecznych;
12) przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych transportowanych drogą powietrzną, uzupełniające przepisy określone w Załączniku 18 do Konwencji;
13) przepisy dotyczące zakresu kontroli Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczącej spełniania przez osoby uczestniczące w transporcie towarów niebezpiecznych drogą powietrzną wymagań określonych przedmiotowym projektem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.05.2015
Rejestr zmian