Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA50
Tytuł

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z braku systemowego rozwiązania dotyczącego zapewnienia niezamożnym obywatelom dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. Dodatkowo proponowane rozwiązania mają zmierzać do zniwelowania niedostatków w zakresie świadomości prawnej obywateli. Należy przy tym podkreślić, że na potrzebę wprowadzenia takiego systemu zwrócił uwagę Prezes Rady Ministrów w exposé, w którym wskazał w szczególności, że rząd zaproponuje program „Prawo dla każdego”. Wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich program, dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych, zagwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wykreowanie nowej usługi publicznej polegającej na zapewnianiu ubogim obywatelom dostępu do nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej.
Świadczenie usługi publicznej będzie zadaniem z zakresu administracji rządowej, a to w celu zapewnienia jednolitych standardów udzielania pomocy i informacji prawnej, a także ze względu na potrzebę sprawowania efektywnego nadzoru nad wykonywaniem tej usługi i zapewnienia stałego źródła jej finansowania.
Projektowane systemowe narzędzie będzie składało się z dwóch uzupełniających się komponentów; po pierwsze będzie to zadanie polegające na zapewnianiu obywatelom nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. W tym zakresie zaangażowane będą jednostki samorządu terytorialnego, a także prawnicze samorządy zawodowe. Rolą samorządu terytorialnego będzie ustalenie kwestii organizacyjnych związanych z dystrybuowaniem tej usługi publicznej (starosta jako organ koordynujący pomoc w powiecie, gmina jako zapewniająca zaplecze organizacyjno-techniczne). Z kolei prawnicze samorządy zawodowe będą wyłaniały radców prawnych i adwokatów zapewniających obywatelom nieodpłatną pomoc prawną.
Drugi komponent dotyczy zapewniania nieodpłatnej informacji prawnej. W tym przypadku koordynatorem wykonywania zadania publicznego będzie wojewoda. Będzie on wyłaniał organizacje pozarządowe, które – w oparciu o infolinię – będą zapewniały obywatelom nieodpłatną informację o obowiązującym prawie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Kozdroń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.04.2015
Rejestr zmian