Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC152
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Procedowanie projektu wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r., str. 135). Termin transpozycji tej dyrektywy upływa 18 września 2016 r.
Ponadto konieczne jest pilne wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów, które umożliwią precyzyjne określenie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich zgodnie z wytycznymi zawartymi w dyrektywie 2014/89/UE. Przyjęcie planowanych rozwiązań niewdrożeniowych usprawni proces wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje rozwiązania dotyczące:
1. uporządkowania definicji dotyczących polskich obszarów morskich, w tym wprowadzenie morskiej strefy przyległej;
2. wprowadzenia podstawy prawnej dla przyjęcia rozporządzenia określającego przebieg linii podstawowej morza terytorialnego;
3. wyznaczenia lądowo-morskiej strefy przybrzeżnej, w stosunku do której wzmocnione zostaną procesy Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi;
4. rozbudowania procedury tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich;
5. doprecyzowania procedur wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich (zostanie wprowadzona m.in. uproszczona procedura uzyskiwania pozwolenia lokalizacyjnego dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę oraz procedura uzyskiwania pozwolenia lokalizacyjnego dla istniejącego obiektu, który zajmuje określony obszar morski, a w stosunku do którego nie istniała wcześniej potrzeba uzyskania pozwolenia lokalizacyjnego).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Pyć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.07.2015
Rejestr zmian