Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID207
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (Program) realizuje priorytety z zakresu infrastruktury drogowej ujęte w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)(SRT).  Program realizuje cel główny SRT (zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym) w zakresie transportu drogowego poprzez rozbudowę systemu autostrad i dróg ekspresowych oraz budowę obwodnic drogowych w miejscowościach szczególnie obciążonych ruchem. Okres realizacji Programu zaplanowano na 10 lat (do 2023) zgodnie z zasadą n+3 rozliczenia środków UE dla perspektywy UE 2014-2020).
Potrzeba opracowania nowego programu drogowego wynika przede wszystkim z:
1. Konieczności kontynuacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 oraz dalszej rozbudowy sieci dróg krajowych.
Podejmowane we wcześniejszych latach wysiłki dotyczące rozbudowy sieci dróg krajowych wymagają dalszych skoordynowanych działań. Polska infrastruktura drogowa wymaga dalszych nakładów na rozwój i modernizację, aby możliwe było sprostanie potrzebom wynikającym ze wzrostu wymiany towarowej oraz stale rosnącego ruchu pasażerskiego.
2. Konieczności wypełnienia warunków wstępnych nałożonych przez KE w zakresie wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej UE.
Wprowadzony przez Komisję Europejską mechanizm tzw. warunkowości ex-ante nałożył na państwa członkowskie chcące skorzystać z funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014-2020 w sektorze transportu, obowiązek przygotowania kompleksowego dokumentu określającego plany inwestycyjne w tym obszarze. W celu jego realizacji opracowany został Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)(DI), określający rządowe priorytety w zakresie transportu, których realizacja zostanie sfinansowana przy współudziale środków europejskich.
Dokumentem sektorowym, który wdraża ustalenia zawarte w DI, w odniesieniu do infrastruktury drogowej jest właśnie Program.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem głównym Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.
Celami szczegółowymi są:
1. Zwiększenie spójności sieci dróg krajowych (kontynuacja istniejących odcinków, budowa węzłów).
2. Wzmocnienie efektywności transportu drogowego (skrócenie średniego czasu przejazdów).
3. Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ofiar).
4. Poprawa dostępu do rynków i usług (połączenie miast wojewódzkich z Warszawą).
Zakłada się osiągnięcie powyższych celów poprzez budowę brakujących odcinków dróg krajowych, tak by powstały całe ciągi dróg klasy technicznej A i S, łączące największe ośrodki gospodarcze kraju. Dodatkowo, w ramach Programu planuje się budowę obwodnic, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz płynność ruchu w ośrodkach miejskich poprzez odciążenie miast od ruchu tranzytowego.
Planuje się budowę lub dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 35 obwodnice w ciągach dróg krajowych.
Ponadto w Programie znajduje się lista rezerwowa projektów. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych z listy podstawowej oraz rezerwowej pozwoli na stworzenie sieci dróg krajowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) – (Rzeszów) Babica.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 września 2015 r. a autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 28.10.2015
Rejestr zmian