Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID206
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie określenia "Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013-2018"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Propozycja zmiany uchwały w sprawie określenia „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013-2018” podyktowana jest modyfikacjami zachodzącymi w środowisku bezpieczeństwa naszego państwa. Konstruowanie aktów prawnych dotyczących liczebności oraz struktury Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powinno umożliwiać szybkie dostosowywanie struktur jednostek wojskowych do nowych zadań, a także wprowadzanego na ich wyposażenie sprzętu wojskowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała Rady Ministrów będzie określać ogólne założenia dotyczące kształtowania się struktury etatowej Sił Zbrojnych. Docelowa proporcja stanowisk w poszczególnych korpusach kadry określana będzie w kolejnych edycjach „Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, który wyznacza zakres zmian organizacyjnych w poszczególnych okresach planistycznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-