Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD189
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy został przygotowany w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Oprócz wyeliminowania zagrożenia terminowej realizacji zadań proponowane zmiany przyczynią się do gospodarnego wydatkowania środków publicznych, przedłużając ważność np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym nie będą powodować konieczności ponownego ich uzyskiwania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane w projekcie rozwiązania dotyczą w szczególności:
1. terminów ważności poszczególnych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania w toku przygotowania i realizacji inwestycji drogowych tj. wydłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń wodnoprawnych do 8 lat;
2. wprowadzenia możliwości dokonania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bez zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. doprecyzowania przepisów związanych z uzyskiwaniem i wykonywaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Ponadto proponowane w projekcie ustawy zmiany wyeliminują najczęściej sygnalizowane wątpliwości interpretacyjne utrudniające stosowanie ustawy zarówno przez inwestorów jak również przez organy administracji. Stosowanie obecnie obowiązujących przepisów powoduje trudności w ustaleniu jednolitej i stabilnej linii orzecznictwa w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji drogowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.06.2015
Rejestr zmian