Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA49
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wprowadzenia niniejszej regulacji wynika z istotnego pogorszenia koniunktury na krajowych oraz zagranicznych rynkach towarowych, skutkującego pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorców, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria innych krajów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem proponowanej regulacji jest wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie bezpośrednią pomocą finansową na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców oraz w oddziałach przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami kraju, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów. Projektowana regulacja uruchomi rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291), tj. możliwość udzielenia przedsiębiorcom świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy oraz środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń.
Projektowana ustawa przewiduje ponadto, że przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawarł z marszałkiem województwa umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy może otrzymać, na wniosek i po zawarciu ze starostą powiatu (prezydentem miasta na prawach powiatu) umowy, dofinansowanie kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Na pomoc, o której mowa w projektowanej ustawie planuje się przeznaczyć kwotę do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2015 – 2016.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Męcina Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.12.2014
Rejestr zmian