Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC150
Tytuł

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z punktu widzenia zobowiązań Polski w ramach członkostwa w Unii Europejskiej potrzeba wprowadzenia ustawy wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy 2013/55/UE zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (termin na wdrożenie – 18 stycznia 2016).
Ustawa będzie odpowiadać na te same potrzeby, które leżały u podstaw wprowadzenia na poziomie europejskim zmian w systemie uznawania kwalifikacji zawodowych, tj. w dyrektywie 2005/36/WE,  wprowadzając dalsze ułatwienia i uproszczenia służące minimalizacji barier w mobilności pracowników na rynku wewnętrznym.
Kierunki zmian:
1) uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania regulowanych zawodów lub działalności, nabytych w państwach członkowskich UE, poza terytorium RP, a także zwiększenie dostępności do informacji - przy wykorzystaniu możliwości jakie dają nowoczesne technologie,
2) wprowadzenie rozwiązań ułatwiających uznawanie kwalifikacji w tych zawodach, w których nie obowiazuje harmonizacja kształcenia w UE,
3) ułatwianie mobilności młodym osobom poprzez uregulowanie zasad uznawania praktyk zawodowych odbytych w innym państwie, niezbędnych do uzyskania uprawnień zawodowych,
4) umożliwienie częściowego dostępu do zawodu,
5) zwiększenie bezpieczeństwa odbiorców usług zwłaszcza w obszarze zdrowia oraz edukacji osób małoletnich.
Mając na uwadze,  że dyrektywa wprowadza kilka nowych, nieuregulowanych dotąd rozwiązań do systemu uznawania kwalifikacji, a także zmienia lub doprecyzowuje niektóre dotychczasowe przepisy, najlepszym sposobem na jej wdrożenie będzie opracowanie projektu nowej ustawy, która zastąpi ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, a także znowelizuje kilka ustaw regulujących uznawanie kwalifikacji w tzw. zawodach sektorowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Stworzenie podstaw prawnych do wprowadzenia Europejskiej Legitymacji Zawodowej (elektronicznego dokumentu), zapewnienie elektronizacji procedur.
2. Wdrożenie zmian wprowadzonych w zasadach uznawania kwalifikacji (np. stosowanie poziomów kwalifikacji, częściowy dostęp do zawodu, prawa nabyte w zawodach sektorowych).
3. Zapewnienie dostępu do informacji na stronachPojedynczego Punktu Kontaktowego, przekształcenie ośrodka informacji ds. uznawania kwalifikacji w ośrodek wsparcia dla obywateli.
4. Przygotowanie rozwiązań prawnych umożliwiających wprowadzenie wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia.
5. Stworzenie podstaw prawnych do uznawania w Polsce zagranicznych praktyk zawodowych, jako podstawy do uzyskania uprawnień.
6. Określenie zasad sprawdzania znajomości języka migrujących pracowników.
7. Wprowadzenie „mechanizmu ostrzegania” poprzez system IMI o specjalistach prowadzących działalność związaną z bezpieczeństwem pacjentów oraz edukacją/opieką nad małoletnimi, w stosunku do których orzeczono zakaz wykonywania zawodu (IMI – system wymiany informacji na rynku wewnętrznym).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW MZ, MIiR, MRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDaria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.12.2015
Rejestr zmian