Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID215
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów (dalej: Program Mosty dla Regionów) wprowadziła program wieloletni przewidziany na lata 2018-2025. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: ustawa o FDS) wprowadziła nowe źródło finansowania samorządowych projektów drogowych – Fundusz Dróg Samorządowych. Zgodnie z ustawą o FDS, ze środków Fundusz Dróg Samorządowych finansowana jest budowa wyłącznie „zadań mostowych”, którym udzielono dofinansowania kosztów przygotowania inwestycji na podstawie programu uchwalonego przez Radę Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj. Programu  Mosty dla Regionów. W związku z tym konieczne jest dostosowanie uchwały wraz z załącznikiem do zasad wprowadzonych w ustawie o FDS.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany w uchwale Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów polegają na dostosowaniu Programu Mosty dla Regionów do zapisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Obejmują one w szczególności:
- dostosowanie katalogu wnioskodawców do katalogu wskazanego w ustawie o FDS tj. rozszerzenie o miasta na prawach powiatu za wyjątkiem miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa;
- uzupełnienie procedury weryfikacji wniosków o etap akceptacji na poziomie Prezesa Rady Ministrów – analogicznie do zasad w ustawie o FDS.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Buda Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
do góry