Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC146
Tytuł

Projekt ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o systemie oceny zgodności

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną proponowanych zmian jest niedostosowanie prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej, harmonizującego wymagania dla produktów wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku UE. Nowe ramy prawne (NLF) dla prawa unijnego, regulującego wprowadzanie do obrotu wyrobów, stanowią dwa wzajemnie uzupełniające się akty prawne: rozporządzenie 765/2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu oraz decyzja PE i Rady 768/2008 w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu. Niedostosowanie prawa krajowego powoduje w konsekwencji brak możliwości transpozycji do porządku krajowego pakietu dziewięciu dyrektyw dostosowanych do NLF w ramach tzw. „pakietu dostosowawczego” oraz dyrektywy dotyczącej łodzi rekreacyjnych. Obecnie obowiązujące regulacje prawne jedynie częściowo implementują do prawa krajowego regulacje unijne, czego konsekwencją są trudności w ich stosowaniu nie tylko przez przedsiębiorców, ale też inne grupy podmiotów systemu oceny zgodności.
Jeżeli po 2016 r. nasze regulacje dotyczące oceny zgodności nie będą w pełni spójne z prawem Unii Europejskiej, krajowe jednostki oceniające zgodność nie będą mogły być notyfikowane do nowych dyrektyw. Brak krajowych jednostek notyfikowanych spowoduje brak możliwości otrzymywania przez przedsiębiorców certyfikatów zgodności w Polsce. Przedsiębiorcy będą musieli dokonywać sprawdzenia zgodności wyrobów z wymaganiami w zagranicznych jednostkach notyfikowanych, co zwiększy koszty badań i spowoduje ogromne trudności z wprowadzaniem wyrobów do obrotu zarówno na rynek polski jak i europejski. (pkt 2)

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane rozwiązania mają na celu dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych oraz spójne i prawidłowe wdrożenie dziewięciu dyrektyw opracowanych w ramach „pakietu dostosowawczego” do nowych ram prawnych oraz dyrektywy dotyczącej łodzi rekreacyjnych, przede wszystkim poprzez uregulowanie w projektowanej ustawie:
(i) obowiązków podmiotów gospodarczych: producentów i ich upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów (Decyzja 768/2008 zapewnia wyraźny i proporcjonalny podział obowiązków odpowiadających roli poszczególnych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw i dystrybucji. Z uwagi na to, że ww. decyzja nie jest aktem prawnym bezpośrednio stosowanym przez państwa członkowskie, istnieje konieczność uregulowania obowiązków przedsiębiorców mających związek z łańcuchem dostaw i dystrybucji, w projektowanej ustawie o systemie oceny zgodności, która jest podstawowym aktem prawnym implementującym dyrektywy nowego podejścia do prawa krajowego. Ponadto, za takim rozwiązaniem przemawiają zasady tworzenia prawa, zgodnie z którymi nakładanie obowiązków jest dopuszczalne wyłącznie w drodze ustawy. Zgromadzenie wszystkich wymagań w jednym miejscu oraz uaktualnienie ich zgodnie z rozporządzeniem 765/2008 oraz decyzją 768/2008 ułatwi stosowanie przepisów przedsiębiorcom poprzez jasne wskazanie ich obowiązków); (pkt 1)
(ii) utworzenie katalogu wymagań dla notyfikowanych jednostek oceniających zgodność (w projektowanej ustawie należy ustanowić obowiązkowe wymagania dla jednostek oceniających zgodność, które chciałyby zostać notyfikowane jako podmioty świadczące usługi w zakresie oceny zgodności. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, iż katalog wymagań dla jednostek oceniających zgodność w zakresie poszczególnych dyrektyw, jest zamieszczony w każdej dyrektywie nowego podejścia. Dlatego też proponuje się wprowadzenie w projektowanej ustawie otwartego katalogu wymagań dla wszystkich jednostek oceniających zgodność, które chciałby zostać notyfikowane. Katalog będzie uzupełniany przez rozporządzenia wdrażające poszczególne dyrektywy nowego podejścia); (pkt 1)
(iii) zaangażowanie Polskiego Centrum Akredytacji w proces autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność, poprzez udzielanie akredytacji dla celów notyfikacji (proponuje się zaangażowanie PCA w proces notyfikacji jednostek oceniających zgodność przez udzielanie przez PCA akredytacji dla celów notyfikacji, na wniosek jednostek oceniających zgodność. Jednocześnie należy doprecyzować wymagania dotyczącego certyfikatu akredytacji i uzupełnieniu go o informację, iż akredytacja została udzielona dla celów notyfikacji. Powyższe rozwiązania zapewnią stałą współpracę organu notyfikującego – Ministra Gospodarki z krajową jednostką akredytującą – PCA w sprawach dotyczących akredytacji w obszarze regulowanym, autoryzacji i notyfikacji jednostek); (pkt 1)
iv) doprecyzowanie przepisów dotyczących nadzoru rynku, zwłaszcza w zakresie procedur postępowania w przypadku wyrobów spełniających i niespełniających wymagań stwarzających zagrożenie, określenie procedur postępowania w przypadku niezgodności o charakterze formalnym, a także systemu kar (w wyniku przyjęcia w ciągu ostatnich lat, różnych przepisów unijnych, zasady nadzoru rynku stały się podzielone i niejasne (są w nich luki i nakładające się przepisy), co stwarza trudności dla przedsiębiorców jak i organów nadzorczych. W ramach dostosowania do prawa unijnego konieczne jest dostosowanie procedur postępowania w przypadku wyrobów spełniających i niespełniających wymagań stwarzających zagrożenie, określenie procedur postępowania w przypadku niezgodności o charakterze formalnym. Ponadto, w każdej dyrektywie podkreślona jest konieczność wprowadzenia systemu kar skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających. W chwili obecnej system karania nie spełnia tych kryteriów. Uregulowania wymaga również kwestia wskazania pomiotu ponoszącego koszty badań laboratoryjnych w przypadku badania wyrobu zatrzymanego na granicy oraz kwestia podziału zakresu kompetencji kontrolnych między poszczególnymi organami); (pkt 1)
v) uaktualnienie definicji oraz terminologii procedur oceny zgodności (w projektowanej ustawie nie powinna być stosowana przestarzała terminologia. Dotyczy m.in. to używanych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności sformułowań „jednostki certyfikujące i kontrolujące oraz laboratoria” oraz „zasadnicze, szczegółowe lub inne wymagania” jak i pojęć „dyrektywy nowego podejścia”, które mają już w UE historyczne znaczenie. Projektowana regulacja nie formułuje definicji laboratorium, jednostki kontrolującej, jednostki certyfikującej oraz certyfikacji, a jedynie odsyła do definicji z rozporządzenia 765/2008. Norma PN-EN ISO/IEC 17000:2004 Ocena zgodności – Terminologia i zasady ogólne (ISO/IEC 17000:2004) podaje definicje właściwe dla oceny zgodności i jest normą zharmonizowaną z rozporządzeniem 765/2008)
(pkt 1)

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrażyna Henclewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.05.2015
Rejestr zmian