Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC58
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmian wynika z reformy unijnych przepisów z zakresu pomocy publicznej. Celem nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie zgodności udzielanej pomocy publicznej w latach 2014-2020 z obowiązującymi w tym okresie regulacjami unijnymi, a w szczególności z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.6.2014).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W rozporządzeniu zaktualizowany zostanie zakres informacji wymaganych od podmiotów ubiegających  się o pomoc publiczną tak, aby była ona udzielana zgodnie z nowymi regulacjami w zakresie pomocy publicznej, które mają obowiązywać w latach 2014-2020, a w szczególności z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.6.2014). W tym celu przede wszystkim zmieniony zostanie załącznik do przedmiotowego rozporządzenia zawierający wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie tak, aby podmiot udzielający pomocy posiadał wszelkie niezbędne informacje potrzebne mu do jej udzielenia zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi. Zmiany dotyczyć będą m. in. informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, których zakres zostanie dostosowany do definicji zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 oraz Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE nr C249 z 31.7.2014 r). Ponadto zakres informacji zostanie dostosowany do szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach nowych przeznaczeń określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, takich jak np. pomoc na infrastrukturę szerokopasmową, sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną. Jednocześnie dostosowany zostanie zakres informacji dotyczących kumulacji pomocy, efektu zachęty, sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o pomoc publiczną do obowiązujących w tym zakresie w latach 2014-2020 przepisów unijnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMUOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.04.2015
Rejestr zmian