Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC144
Tytuł

Projekt ustawy o pracy na morzu

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o pracy na statkach morskich

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Procedowanie projektu wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów, w dniu 22 lipca 2014 r., założeń projektu ustawy o pracy na statkach morskich.
Projekt ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego następujących aktów prawnych UE:
1. dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2009 r., str. 30).
Dyrektywa zakłada wdrożenie w państwach członkowskich UE Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. – tzw. Konwencji MLC 2006 (Dz. U. z 2013 r., poz. 845).Termin wdrożenia dyrektywy to 20 sierpnia 2014 r.;
2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/38/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (Dz. Urz. UE L 218 z 14.08.2013 r., str. 1).
Dyrektywa przewiduje kontrolę wymagań w zakresie życia i pracy na morzu określonych w Konwencji MLC 2006 na statkach obcych bander wpływających do polskich portów, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach UE oraz uniknięcie nierównej konkurencji ze strony statków obcych bander.
Termin jej wdrożenia to 21 listopada 2014 r.;
3. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 2013 r. dotycząca pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania (Dz. Urz. UE L 329 z 10.12.2013 r., str. 1). Dyrektywa przewiduje kontrolę wymagań w zakresie życia i pracy na morzu określonych w Konwencji MLC 2006 na statkach podnoszących polską banderę.
Termin jej wdrożenia mija 31 marca 2015 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień Konwencji MLC 2006, do których odsyłają wyżej wymienione dyrektywy. Regulacja obejmować będzie następujące kwestie:
1) minimalne wymagania dla marynarzy uprawniające do pracy na statku:
Na statku będą mogły pracować osoby, które ukończyły 18 lat. Dopuszczalne będzie jednak zatrudnienie młodocianego, np. ucznia szkoły morskiej w celu zdobycia praktyki w zawodzie, zgodnie z programem nauczania szkoły.
Osoba ubiegająca się o pracę powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, ważne świadectwo zdrowia oraz ważną książeczkę żeglarską;
2) pośrednictwo pracy:
Usługa pośrednictwa pracy będzie kierowana do osób zainteresowanych pracą na statkach morskich. Jej klientami będą także armatorzy poszukujący kandydatów na marynarzy;
3) umowy o pracę marynarzy:
Umowy o pracę marynarzy będą – jak dotychczas – zawierane: na stałe (czas nieokreślony), na kilkumiesięczne kontrakty (umowy na czas określony) oraz na czas podróży morskiej. Marynarze są z reguły zatrudniani na czas określony, czyli kilkumiesięczne kontrakty. Wynika to z intensywnego i trudnego charakteru ich pracy oraz często ze szczególnych warunków, w jakich pracują – np. tropikalne temperatury, obszary arktyczne;
4) warunki życia na statku:
Określone zostaną kwestie zakwaterowania i zaplecza rekreacyjnego. Armator będzie miał obowiązek zapewnić pomieszczenia do pracy i pomieszczenia do własnego użytku marynarzy spełniające określone parametry dotyczące: powierzchni, drgań, oświetlenia i czystości powietrza;
5) ochrona zdrowia, opieka medyczna i zabezpieczenie społeczne marynarzy:
Uregulowane zostaną kwestie ochrony zdrowia, opieki medycznej, tryb realizacji badań lekarskich, zapewnienie dostępu do opieki medycznej na statku. Przepisy obejmą także sytuacje uszkodzenia ciała, choroby lub śmierci marynarza.
W trakcie zatrudnienia na statku koszty świadczeń opieki zdrowotnej będzie ponosił armator statku. Uregulowana będzie również kwestia zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w okresie, gdy marynarze nie będą związani stosunkiem pracy. W umowach o pracę marynarzy będą określone przysługujące im rodzaje świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego;
6) Konwencja MLC 2006 wprowadza również system certyfikacji warunków pracy na morzu. Poświadczeniem spełniania przez statek wymagań Konwencji MLC 2006 będzie Morski Certyfikat Pracy (lub Tymczasowy Morski Certyfikat) wydany zgodnie ze wzorem określonym w Konwencji MLC 2006.
Certyfikaty dla statków o polskiej przynależności wydawać będzie dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu macierzystego statku. Kontrolę certyfikatów na statkach o obcej przynależności sprawować będzie dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu zawinięcia statku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Pyć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.06.2015
Rejestr zmian