Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC136
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie terminowych umów o pracę są podyktowane m.in. wszczęciem przez Komisję Europejską w stosunku do Polski postępowania w sprawie niezgodności przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie z wymogami dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) - wezwanie do usunięcia uchybienia nr 2013/4161 (pismo Komisji Europejskiej z października 2013 r.), a także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE - w wyroku z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13 Nierodzik (pytanie Sądu Rejonowego w Białymstoku) Trybunał uznał, co do zasady, za sprzeczne z dyrektywą kodeksowe rozwiązania dotyczące wypowiadania umów na czas określony.
Ponadto w Zaleceniu Rady UE dla Polski na lata 2014-2015 (country specific recommendations – CSR), utrzymano działanie wymienione w Zaleceniu Rady UE na lata 2013-2014, polegające na zwalczaniu segmentacji rynku pracy m.in. poprzez lepsze przechodzenie z zatrudnienia na czas określony do stałego zatrudnienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu zapewnienia zgodności przepisów Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania pracowników na podstawie terminowych umów o pracę z postanowieniami ww. dyrektywy przewiduje się zwłaszcza:
1. dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny oraz wprowadzenie nowych zasad dotyczących możliwości zawierania umów o pracę na czas określony (poprzez wskazanie maksymalnego dopuszczalnego czasu ich trwania),
2. uzależnienie uprawnień pracowników i obowiązków pracodawców związanych z rozwiązywaniem umów o pracę od okresu zatrudnienia u pracodawcy.
Główne kierunki zmian w zasadach wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę to:
1. zbliżenie praw i obowiązków związanych z wypowiadaniem umów o pracę na czas określony z prawami i obowiązkami związanymi z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony;
2. umożliwienie decyzją pracodawcy zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRadosław Mleczko Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 31.03.2015
Rejestr zmian