Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC132
Tytuł

Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie rozwiązań planowanych w projekcie jest niezbędne ze względu na potrzebę włączenia do istniejącego porządu prawnego nowych regulacji konstytuujących rozwiązania z zakresu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (resolution).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest:

- stworzenie ram prawnych umożliwiających przeprowadzenie postępowania uporządowanej likwidacji banków;
- zachowanie co do istoty dotychczasowego modelu systemu gwarancji depozytów przy jednoczesnym umożliwieniu podejmowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny skutecznych działań w zakresie uporządkowanej likwidacji banków.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 10.06.2015
Rejestr zmian