Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015


Numer projektuRD70
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt stanowi realizację upoważnienia z art. 4e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia określa, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiących lotniska albo lądowiska wojskowe lub ich części niewykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, które mogą być wykorzystane w celu założenia lub rozbudowy lokalnego, regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego albo lądowiska cywilnego, wraz z podziałem tych lotnisk i lądowisk.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
MTBiGM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMTBiGM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 stycznia 2012 r. (w trybie obiegowym)
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-