Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD169
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzanych zmian została zidentyfikowana w dokumencie rządowym Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, w której jednym ze wskazanych kierunków działań jest integracja planowania rozwoju z planowaniem przestrzennym.
Wprowadzane zmiany stanowią również realizację ustawowego obowiązku Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który – zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dokonuje, w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju – dotychczas przeprowadzone analizy wykazały konieczność zintegrowania planowania i zagospodarowania przestrzennego z rozwojem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakładane cele regulacji mają zostać osiągnięte poprzez wskazanie, iż do działu rozwój regionalny należy planowanie przestrzenne, zarówno na poziomie lokalnym i jak i ponadlokalnym (regionalnym), co będzie się wiązało z wprowadzeniem zmian w przepisach upoważniających do wydania rozporządzeń przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Orłowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.11.2015
Rejestr zmian