Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD166
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiany mają na celu umożliwienie m.in.

1) likwidację barier administracyjnych w stosunku do obywateli, polegającą na zwolnieniu ich z konieczności pozyskiwania od różnych organów szeregu zaświadczeń i informacji, a także zmniejszenie biurokracji w stosunku do instytucji publicznych, a co za tym idzie również zmniejszenie kosztów związanych z realizacją zadań publicznych poprzez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej bezpośrednio na poziomie organów publicznych,
2) korzystania z danych gromadzonych w rejestrach utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przez organy publiczne realizujące ww. ustawy na potrzeby weryfikacji danych beneficjentów ubiegających się i pobierających świadczenia. Możliwe więc będzie przetwarzanie informacji z obszaru świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz systemu EKSMOoN (Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) przez organy właściwe i samorządy województw w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne lub odpowiednio o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz członków ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przedmiotowych ustaw,
3) załatwienia sprawy przez obywatela w urzędzie przez Internet (złożenie wniosku, oświadczeń, zaświadczeń), jak również dokonanie skutecznego doręczenia obywatelowi pism przez organ (np. decyzja
w postaci elektronicznej) za pośrednictwem elektronicznej platformy usługowej.

Zmiany pozwolą usprawnić proces wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy
o pomocy społecznej, w tym identyfikację nienależnie pobranych świadczeń. Zmiany umożliwią również podniesienie jakości działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie orzekania o niepełnosprawności.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane rozwiązania mają na celu wdrożenie projektu Emp@tia, przez co zinformatyzowanie działań w zakresie przedmiotowych ustaw.

Projektowana regulacja dotyczy zmian w następujących aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
2) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
3) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób,
4) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
5) ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRadosław Mleczko Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 maja 2015 r. z autopoprawką do OSR
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.05.2015
Rejestr zmian