Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD164
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeby usprawnienia procesu dochodzenia wierzytelności w stosunku do dłużników alimentacyjnych oraz uproszczenia procedur prowadzonych przez właściwe organy. Egzekucja zobowiązań dłużnika alimentacyjnego – zarówno w trybie sądowym, jak i administracyjnym – nie skutkuje wzrostem poziomu wyegzekwowanych należności, generuje natomiast znaczne koszty po stronie organu właściwego wierzyciela. Ponadto rozproszenie środków pozyskanych z egzekucji pomiędzy dwie gminy nie odzwierciedla kosztów rzeczywiście poniesionych przez każdy z organów właściwych.
Pojawiające się również problemy interpretacyjne, a także brak ujednolicenia brzmienia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza konieczność dokonania odpowiednich zmian ze względu na zbieżny charakter regulowanej materii przede wszystkim w zakresie przepisów dotyczących sposobu ustalania dochodu w oparciu o dochód uzyskany i dochód utracony. Jednocześnie, zostaną dokonane zmiany polegające na dostosowaniu przepisów do aktualnego stanu prawnego.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane zmiany w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują przede wszystkim rezygnację z prowadzenia egzekucji administracyjnej należności dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej jako bardziej efektywnej. Egzekucja zobowiązań dłużnika alimentacyjnego – zarówno w trybie sądowym, jak i administracyjnym – nie skutkuje wzrostem poziomu wyegzekwowanych należności, generuje natomiast znaczne koszty po stronie organu właściwego wierzyciela. Środki uzyskane ze skutecznej egzekucji zostaną przekazane do gminy właściwej, która ponosi rzeczywiste koszty związane z działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych. Proponuje się również uproszczenie działań podejmowanych przez organ właściwy poprzez odstąpienie od podejmowania kolejnych działań wobec dłużnika alimentacyjnego określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w sytuacji, gdy organ właściwy dłużnika, po otrzymaniu kolejnego wniosku od organu właściwego wierzyciela i w konsekwencji podjęciu wstępnych czynności, ustali, że sytuacja dłużnika nie uległa zmianie lub w sytuacji, gdy dłużnik po raz kolejny uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego.
Zmiany w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych zakładają przede wszystkim wprowadzenie procedury uchylenia decyzji w przypadku, gdy marszałek województwa ustali, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z przebywaniem członka rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych poza granicami RP w momencie wydawania decyzji przez organ właściwy. Proponuje się również wprowadzenie procedury zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku, gdy organ rentowy przyzna za ten sam okres dodatek pielęgnacyjny.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.06.2015
Rejestr zmian