Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD161
Tytuł

Projekt ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze"

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Komercjalizacja Portów Lotniczych, stanowiąca przedmiot niniejszego projektu ustawy, wynika z przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2012 r. Planu prywatyzacji na lata 2012-2013. Przedsiębiorstwo zostało umieszczone w zał. Nr 4, pkt 18, jako jedno z czynnych przedsiębiorstw państwowych przeznaczonych do komercjalizacji, prywatyzacji lub likwidacji.
Ponadto Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych, przyjęty Uchwałą Nr 86/2007 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2007 r. wskazuje, iż w ramach planu działań w zakresie rozwoju infrastruktury lotniskowej nr 5.1.7., postulującego doskonalenie modelu zarządzania infrastrukturą lotniskową, założono opracowanie programu przekształceń Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w kierunku urynkowienia i wzrostu efektywności działania przedsiębiorstwa z zapewnieniem realizacji polityki państwa wobec lotnisk komunikacyjnych o znaczeniu strategicznym dla państwa.
Celem komercjalizacji PPL jest umożliwienie zarządzającemu portem lotniczym funkcjonowania na rynku usług lotniczych w takiej samej formie, w jakiej działają inni krajowi i zagraniczni zarządzający portami lotniczymi, czyli w formie spółki prawa handlowego, lepiej dostosowanej do warunków wolnego rynku niż forma przedsiębiorstwa państwowego. Przyjęte rozwiązania mogą przyczynić się do wzrostu sprawności i efektywności przekształconego podmiotu, wzmocnienia nadzoru korporacyjnego oraz właścicielskiego, w połączeniu z zastosowaniem powszechnych rozwiązań stanowionych kodeksem spółek handlowych. Powyższe powinno korzystnie wpłynąć na relacje z partnerami handlowymi, instytucjami finansowymi, czy inwestorami. Podniesienie możliwości kapitałowych PPL zwiększy zdolności inwestycyjne Przedsiębiorstwa warunkujące prawidłowy rozwój infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie.
Ponadto dokonane zostanie uporządkowanie i ujednolicenie własności nieruchomości będących we władaniu PPL. Projektowana ustawa stanowić będzie realizację ustawowego obowiązku wykonania dyspozycji art. 65 w zw. z art. 225 ustawy – Prawo lotnicze, które zakładają uregulowanie do dnia 31 grudnia 2010 r. kwestii własności nieruchomości gruntowych zajętych pod część lotniczą lotniska. Powyższe pozwoli na ustabilizowanie działalności gospodarczej i jej niezakłócone funkcjonowanie, a tym samym umożliwi zwiększenie zysków nowopowstałej Spółki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” i przekształceniach własnościowych nieruchomości znajdujących się w jego władaniu zakłada:
- Przekształcenie PPL w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
- PPL S.A. przejmie na zasadzie sukcesji generalnej wszelkie prawa i obowiązki, których stroną był PPL.
- Minister właściwy do spraw transportu w imieniu Skarbu Państwa dokona komercjalizacji PPL.
- Minister właściwy do spraw transportu sporządzi za Skarb Państwa akt komercjalizacji PPL.
- Minister właściwy do spraw transportu reprezentuje Skarb Państwa w Spółce oraz wykonuje uprawnienia przysługujące Ministrowi Skarbu Państwa.
- Rada Nadzorcza będzie składała się z 5 członków. W skład RN będą wchodzili przedstawiciele:
a) ministra właściwego do spraw transportu – 3 przedstawicieli,
b) pracowników – 2 przedstawicieli.
- W okresie, w którym Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem PPL S.A. zgody Ministra właściwego do spraw transportu, pod rygorem nieważności czynności prawnej, będą wymagać:
a) zbycie lub wydzierżawienie całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
b) likwidacja Spółki,
c) zastawianie lub umarzanie akcji Spółki,
d) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego Spółki.
- Ujednolicenie tytułu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w części lotniczej lotniska im. F. Chopina.
Opracowany projekt ustawy wykorzystuje sprawdzone, ustawowe rozwiązania wskazane przez ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, w tym gwarantujące załodze Przedsiębiorstwa uczestnictwo w zarządzaniu i nadzorowaniu przyszłym, przekształconym podmiotem.
W wyniku komercjalizacji PPL nie nastąpi utworzenie nowego podmiotu prawnego. Komercjalizacja polega na przekształceniu PPL w spółkę akcyjną, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Następuje zatem zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa przy zachowaniu ciągłości działalności gospodarczej; nie mają miejsca zbycie przedsiębiorstwa na rzecz innego podmiotu lub jego likwidacja. Komercjalizacja nie doprowadzi do zmiany właściciela przedsiębiorstwa, ani do zmiany właściciela jego kapitału zakładowego (akcyjnego). Jedynym właścicielem komercjalizowanego podmiotu pozostanie Skarb Państwa.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 21.07.2015
Rejestr zmian