Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC125
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z dnia 29 czerwca 2013 r. s. 19) odnośnie do jednostek innych niż jednostki mikro.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1) redukcja obciążeń administracyjnych dla małych jednostek (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które na dzień bilansowy nie przekraczają limitów w przypadku co najmniej dwóch z trzech następujących kryteriów: suma bilansowa: 4 000 000 EUR (16.987.200 PLN), przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 8 000 000 EUR (33.974.400 PLN), przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 50):
- redukcja obowiązkowych ujawnień dla jednostek małych w ich sprawozdaniach finansowych,
- zwolnienie jednostek małych - w określonych przypadkach - z obowiązku sporządzania sprawozdań z działalności,
- zwolnienie małych jednostek z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym nawet, jeśli ich sprawozdanie finansowe będzie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta,
- zmiany przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w szczególności w zakresie jednostek zainteresowania publicznego;
2) wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji rządowych dla dużych jednostek i jednostek zainteresowania publicznego w sektorze wydobywczym i eksploatacji lasów pierwotnych. Będą go sporządzać działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych jednostki zainteresowania publicznego oraz jednostki, które na dzień bilansowy przekraczają co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów: suma bilansowa: 20 000 000 EUR (84.936.000 PLN); przychody netto ze sprzedaży: 40 000 000 EUR (169.872.000 PLN); średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 250.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 31.03.2015
Rejestr zmian